mgr Oliwia Kaczkoś

Opis

W 2022 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Optometria na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od października 2022 r. rozpoczęła studia doktoranckie w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej, podczas których planuje skupić się badaniu zjawiska widzenia dwufotonowego. Na co dzień pracuje również jako optometrystka, gdzie zajmuje się m.in. badaniem refrakcji i parametrów widzenia obuocznego pacjentów.

dr Sathi Goswami

Opis

Dr Sathi Goswami uzyskała doktorat z chemii biofizycznej w Saha Institute of Nuclear Physics, w ramach University of Calcutta, Kolkata, Indie w 2018 roku. Podczas swojego doktoratu badała m.in. interakcję niesteroidowych leków przeciwzapalnych i ich kompleksów metali z DNA i białkami poprzez badania spektroskopowe i obrazowe. Badała również wpływ tych leków i kompleksów na standardowe komórki nowotworowe HeLa, aby wykazać zmiany na poziomie epigenetycznym poziomie. Następnie dołączyła jako stypendysta podoktorski w Indian Institute of Technology Bombay, Maharashtra, Indie w 2018 roku. Na studiach podoktorskich jej badania koncentrowały się na. charakteryzacji interakcji lek-białko z wykorzystaniem różnych spektroskopii. We wrześniu 2022 r.
dołączyła do Integrated Structural Biology lab w ICTER jako postdoctoral fellow, aby pracować nad m.in. strukturą i funkcjami różnych białek zaangażowanych w cykl widzenia.

dr Magdalena Pieczyńska-Kovács

Tytuł naukowy:

Doktor Nauk Biologicznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Doktor Genetyki Mikrobiologicznej, Wageningen University, Holandia

Stanowisko:

Menedżerka Labu i Koordynatorka

Uzyskała tytuł magistra nauk biomedycznych, specjalizacja genetyka człowieka na Uniwersytecie St’ George’s w Londynie. Przed rozpoczęciem doktoratu była aktywnie zaangażowana w prowadzenie badań klinicznych podczas pracy w Brighton & Sussex Medical Research Centre. Ukończyła dwa doktoraty, jeden z wyróżnieniem (summa cum laude) na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Wageningen. Swoje badania kontynuowała w ramach stażu podoktorskiego na Uniwersytecie Delft oraz w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego. Była liderem zespołu w ramach laboratorium sekwencjonowania w Instytucie Genetyki PAN, gdzie pełniła obowiązki kierownika zespołu, laboratorium i zdobytego grantu krajowego. Do tej pory kierowała czterema grantami naukowymi jako PI na poziomie krajowym (w Polsce i Holandii), była współpromotorem kilku prac magisterskich i jednego projektu doktorskiego oraz publikowała w uznanych czasopismach naukowych. Jest recenzentem grantów dla Science and Innovation Consultancy UK.

Posiada ponad dwanaście lat doświadczenia w kierowaniu ludżmi i projektami zdobytego w międzynarodowym środowisku. Posiada doświadczenie w nanotechnologii, oczyszczaniu i analizie białek, genetyce adaptacji oraz technikach biologii molekularnej i komórkowej.  Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie na odkrywaniu procesów związanych z interakcjami międzykomórkowymi oraz uwarunkowaniach genetycznych ułatwiających takie zdarzenia.

Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

Tytuł naukowy:

Profesor fizyki (2003), doktor habilitowany nauk fizycznych (2010) na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Stanowisko:

Lider Grupy POB

Obszary badawcze:

Biomedical Imaging

Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski (ur. 1975) jest fizykiem specjalizującym się w optyce stosowanej oraz fizyce medycznej i doświadczalnej. Swoją karierę naukową rozpoczął na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tam obronił pracę magisterską, a następnie pracę doktorską i habilitacyjną. Wszystkie stopnie naukowe zostały nadane przez Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej).

W latach 1998-1999 był zatrudniony jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Wiedeńskim, Austria, a w latach 2003-2005 w Massachusetts Institute of Technology w Cambridge i Tufts New England Eye Center, Boston, USA.

Od 2016 roku kieruje Zakładem Chemii Fizycznej Układów Biologicznych, a od 2019 roku Międzynarodowym Centrum Badań Translacyjnych Oka – podjednostki Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

Jest autorem ponad 240 publikacji naukowych, a także kilku patentów i zgłoszeń patentowych. Jego prace były publikowane m.in. w następujących czasopismach: „Ophthalmology”, „Proceedings of the National Academy of Sciences”, „Nature Medicine”, „Optics Express”, „Journal of Biomedical Optics” oraz „Optics Letters”.

Jako pierwszy zaprojektował spektralny optyczny koherentny tomograf wykorzystywany do nieinwazyjnych, bezkontaktowych badań oczu. Wynalazek ten znalazł szerokie zastosowanie i jest wykorzystywany w klinikach na całym świecie.

W 2012 roku został uhonorowany nagrodą FNP w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierii.

mgr inż. Bartłomiej Bałamut

Tytuł naukowy:

Master of Science in Biotechnology, Warsaw University of Technology, Poland

Stanowisko:

Doktorant

Obszary badawcze:

Biologia molekularna i genetyka

Opis

Doktorant, zaangażowany w projekcie Sonata Bis 9 (Andrzej Foik), jego głównym zadaniem są badania przy użyciu rejestracji elektrofizjologicznych in vitro. Zajmuje się również doświadczeniami z zakresu biologii molekularnej i genetyki.

dr Magdalena Banach-Orłowska

Tytuł naukowy:

Dr, Instytut Biochemii i Biofizyki (PAN)

Stanowisko:

Menedżerka Labu i Koordynatorka

Obszary badawcze:

Wewnątrzkomórkowe przekazywanie sygnału, regulacja ekspresji genów w komórkach rakowych

Dr Magdalena Banach-Orłowska ukończyła studia magisterskie na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora z zakresu biochemii uzyskała w Instytucie Biochemii i Biofizyki, PAN (rozprawa doktorska wyróżniona Nagrodą Premiera RP). Karierę naukową kontynuowała jako badacz i doświadczony badacz w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Kierowała dwoma grantami badawczymi, była promotorem pomocniczym doktoratu oraz opublikowała 13 artykułów, w tym 12 prac oryginalnych (Scopus preview – Banach-Orłowska, Magdalena – Author details – Scopus). Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie na wewnątrzkomórkowym przekazywaniu sygnału oraz regulacji ekspresji genów w komórkach rakowych.

dr Mehdi Borjkhani

Tytuł naukowy:

Inżynier biomedyczny, ukończył Uniwersytet w Teheranie, Iranie

Stanowisko:

Post-doc

Obszary badawcze:

Sieci Neuronalne

Opis

Jego praca doświadczalna polega na modelowaniu sieci neuronalnych złożonych z wielu różnych populacji neuronalnych i analizie danych.

mgr inż. Chinjusha

Tytuł naukowy:

Mgr, Instytut Bioinformatyki i Biotechnologii Stosowanej, Bangalore, Indie

Stanowisko:

Doktorant

Obszary badawcze:

Strategie analizy danych z sekwencjonowania pojedynczej komórki

Researcher's ORCID Id: 0000-0001-6789-3948

Chinjusha uzyskała tytuł inżyniera biotechnologii w 2016 r. w P A College of Engineering afiliowanym do Visvesvaraya Technological University, Mangalore, w Indiach oraz stopień magistra w 2019 r. w Institucie Bioinformatyki i Biotechnologii Stosowanej, w Bangalore, Indiach.

Po ukończeniu studiów Chinjusha brała udział w kilku projektach mających na celu m.in.: zrozumienie różnorodności neuroblastów oraz poprawę w działaniach podejmowanych w walce z malarią w Indiach, przy użyciu metod genomiki porównawczej (we współpracy z  Tata Institute for Genetics and Society).

Do najważniejszych dotychczasowych naukowych osiągnięć Chinjushy należą: artykuł naukowy opublikowany w Journal Frontiers in Genetics, Computational Genomics (doi: 10.3389/fgene.2020.565626) oraz Nagroda Dla Najlepszego Studenta Biotechnologii.

Rola Chinjushy w Zespole Genomiki Obliczeniowej polega na projektowaniu i stosowaniu strategii analiz danych genomicznych uzyskanych z pojedynczych komórek do zgłębiania mechanizmów chorób oka.