dr Agata Kotulska

Tytuł naukowy:

Tytuł magistra na Politechnice Wrocławskiej, wydziale Podstawowych Problemów Techniki, na kierunku Fizyka Techniczna, o specjalności Nanoinżynieria. Stopień naukowy doktora z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Opis

Praca inżynierska i magisterska Agaty Kotulskiej była realizowana w Grupie Optyki Światłowodów, a dotyczyła teoretycznego i eksperymentalnego zbadania właściwości parametrów transmisyjnych światłowodów.

W ramach kontynuacji pracy naukowej pani Agata Kotulska realizowała badania w dziedzinie spektroskopii optycznej, w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Praca doktorska pani Agaty Kotulskiej, której promotorem był prof. Artur Bednarkiewicz, dotyczyła właściwości luminescencyjnych nanokryształów domieszkowanych jonami lantanowców. Zakres tematyczny prowadzonych badań obejmował charakteryzację właściwości zjawiska Försterowskiego Rezonansowego Transferu Energii (ang. Förster Resonance Energy Transfer, FRET) oraz lawinowej emisji fotonów (ang. Photon Avalanche, PA). Celem pracy doktorskiej Pani Kotulskiej było przeprowadzenie eksperymentów związanych z wymienionymi zjawiskami, w tym pomiarów widm emisji oraz czasów życia luminescencji, jak również tworzenie modeli fizycznych oraz analiza badanych procesów spektroskopowych.

Aktualnie dr Kotulska zatrudniona jest w grupie Fizyki Optycznej i Biofotoniki (zespole Obrazowania Optycznego) w ICTER na stanowisku Postdoktoranta.

W czasie wolnym od prowadzenia badań naukowych dr Agatę Kotulską można spotkać na górskich szlakach.

mgr Łukasz Olejnik

Tytuł naukowy:

Łukasz Olejnik uzyskał tytuł magistra biotechnologii medycznej i środowiskowej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz Politechnice Łódzkiej.

Opis

Mgr Łukasz Olejnik pracował w Dystrogen Therapeutics Technology Polska w zakresie terapii komórkowych oraz odbył staże zagraniczne na University of Natural Resources and Life Sciences w Austrii oraz Tomas Bata University w Zlinie w Czechach.

Interesuje się wykorzystaniem biologii molekularnej w medycynie oraz diagnostyką molekularną. Pracę na stanowisku asystenta naukowego w grupie Zintegrowanej Biologii Strukturalnej rozpoczął w styczniu, 2023 roku.

dr inż. Marta Mikuła-Zdańkowska

Tytuł naukowy:

Stopień doktora w 2021 roku na Politechnice Warszawskiej

Stanowisko:

Postdoktorant

Obszary badawcze:

interferometria, cyfrowa mikroskopia holograficzna, metrologia optyczna, biofotonika

Opis

Dr Mikuła-Zdańkowska ukończyła studia licencjackie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie, specjalista – Optyka okularowa i optometria), a w 2012 roku ukończyła studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej (Inżynieria Fotoniczna).

Rozprawa doktorska dr Mikuły-Zdańkowskiej poświęcona była cyfrowej mikroskopii holograficznej do rekonstrukcji kształtu mikroobiektów optycznych. Celem badań prowadzonych w ramach jej rozprawy było opracowanie nowych rozwiązań i metod pomiarowych w mikroskopii holograficznej pozwalających przezwyciężyć podstawowe ograniczenia tej techniki.

Do zespołu Optyki Fizycznej i Biofotoniki dr Mikuła-Zdańkowska dołączyła w grudniu 2022 na pozycję postdoktorantki w ramach projektu NCN DAINA. W ICTER poszerza swoją wiedzę i łączy swoje doświadczenie w zakresie optometrii i fotoniki rozwijając metodę OCT.

dr Natalia Ochocka-Lewicka

Tytuł naukowy:

Dr Natalia Ochocka-Lewicka uzyskała stopień magistra nauk neurobiologicznych w 2016 na uczelniach Charité Universitätsmedizin w Berlinie oraz Vrije Universiteit w Amsterdamie. W 2022 r. zdobyła stopień doktora nauk biologicznych w Instytucie im. Nenckiego.

Obszary badawcze:

różnorodność komórkowa w mikrośrodowisku guza oraz różnice płciowe w aktywacji komórek odpornościowych w odpowiedzi na nowotwór

Researcher's ORCID Id: https://orcid.org/0000-0003-1464-6382
Opis

W czasie studiów doktoranckich w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego dr Ochocka-Lewicka badała rolę komórek odpornościowych w rozwoju glejaków oraz była zaangażowana w projekty komercyjne nad immunoterapiami TCR.

Dr Ochocka-Lewicka była kierownikiem grantu NCN Preludium, jest laureatką nagrody FNP START oraz współautorką 8 publikacji naukowych w tym prac opublikowanych w Nature Communications oraz Cell Reports.

Pracuje obecnie w grupie Genomiki Obliczeniowej ICTER na stanowisku Post-doc w ramach grantu OPUS 21.

dr Damian Panas

Tytuł naukowy:

Dr Damian Panas jest absolwentem matematyki stosowanej Politechniki Gdańskiej. Stopień doktora nauk o zdrowiu uzyskał na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Obszary badawcze:

modelowanie matematyczne, uczenie maszynowe, biologia obliczeniowa oraz analizy danych wysokoprzepustowych

Researcher's ORCID Id: https://orcid.org/0000-0003-2181-2414
Opis

W latach 2017-2021 dr Panas był pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Zakładzie Informatyki Radiologicznej i Statystyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a następnie w latach 2021-2022 pracował jako bioinformatyk i analityk danych w Laboratorium Biologii Molekularnej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Do głównych zadań dr Damiana Panasa w Zespole Genomiki Obliczeniowej, gdzie obecnie pracuje na stanowisku Specjalisty Technicznego w ICTER, należy tworzenie i wdrażanie nowych algorytmów obliczeniowych do zastosowania w wielowymiarowych analizach danych sekwencjonowania pojedynczych komórek oraz nadzór nad infrastrukturą obliczeniową.

mgr Oliwia Kaczkoś

Opis

W 2022 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Optometria na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od października 2022 r. rozpoczęła studia doktoranckie w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej, podczas których planuje skupić się badaniu zjawiska widzenia dwufotonowego. Na co dzień pracuje również jako optometrystka, gdzie zajmuje się m.in. badaniem refrakcji i parametrów widzenia obuocznego pacjentów.

dr Sathi Goswami

Opis

Dr Sathi Goswami uzyskała doktorat z chemii biofizycznej w Saha Institute of Nuclear Physics, w ramach University of Calcutta, Kolkata, Indie w 2018 roku. Podczas swojego doktoratu badała m.in. interakcję niesteroidowych leków przeciwzapalnych i ich kompleksów metali z DNA i białkami poprzez badania spektroskopowe i obrazowe. Badała również wpływ tych leków i kompleksów na standardowe komórki nowotworowe HeLa, aby wykazać zmiany na poziomie epigenetycznym poziomie. Następnie dołączyła jako stypendysta podoktorski w Indian Institute of Technology Bombay, Maharashtra, Indie w 2018 roku. Na studiach podoktorskich jej badania koncentrowały się na. charakteryzacji interakcji lek-białko z wykorzystaniem różnych spektroskopii. We wrześniu 2022 r.
dołączyła do Integrated Structural Biology lab w ICTER jako postdoctoral fellow, aby pracować nad m.in. strukturą i funkcjami różnych białek zaangażowanych w cykl widzenia.

dr Magdalena Pieczyńska-Kovács

Tytuł naukowy:

Doktor Nauk Biologicznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Doktor Genetyki Mikrobiologicznej, Wageningen University, Holandia

Stanowisko:

Menedżerka Labu i Koordynatorka

Uzyskała tytuł magistra nauk biomedycznych, specjalizacja genetyka człowieka na Uniwersytecie St’ George’s w Londynie. Przed rozpoczęciem doktoratu była aktywnie zaangażowana w prowadzenie badań klinicznych podczas pracy w Brighton & Sussex Medical Research Centre. Ukończyła dwa doktoraty, jeden z wyróżnieniem (summa cum laude) na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Wageningen. Swoje badania kontynuowała w ramach stażu podoktorskiego na Uniwersytecie Delft oraz w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego. Była liderem zespołu w ramach laboratorium sekwencjonowania w Instytucie Genetyki PAN, gdzie pełniła obowiązki kierownika zespołu, laboratorium i zdobytego grantu krajowego. Do tej pory kierowała czterema grantami naukowymi jako PI na poziomie krajowym (w Polsce i Holandii), była współpromotorem kilku prac magisterskich i jednego projektu doktorskiego oraz publikowała w uznanych czasopismach naukowych. Jest recenzentem grantów dla Science and Innovation Consultancy UK.

Posiada ponad dwanaście lat doświadczenia w kierowaniu ludżmi i projektami zdobytego w międzynarodowym środowisku. Posiada doświadczenie w nanotechnologii, oczyszczaniu i analizie białek, genetyce adaptacji oraz technikach biologii molekularnej i komórkowej.  Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie na odkrywaniu procesów związanych z interakcjami międzykomórkowymi oraz uwarunkowaniach genetycznych ułatwiających takie zdarzenia.