dr Humberto Fernandes

Tytuł naukowy:

Doktorat w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademia Nauk, Poznań, Polska

Stanowisko:

Lider Grupy ISB

Obszary badawcze:

Mechanizmy warunkujące funkcjonowanie komórek w warunkach zdrowia i choroby na poziomie atomowym i molekularnym

Dr Humberto Fernandes ukończył studia doktoranckie w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu w Pracowni Mariusza Jaskólskiego, gdzie szkolił się w zakresie krystalografii rentgenowskiej. Następnie podjął pracę podoktorancką u Amira Khana (Trinity College Dublin, Irlandia), a potem u Stephena Curry’ego (Imperial College London, Wielka Brytania), rozszerzając i integrując krystalografię z innymi technikami strukturalnymi i biofizycznymi. Po powrocie do Polski jako pół-niezależny badacz w laboratorium Matthiasa Bochtlera (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Polska), kontynuował wykorzystanie biologii strukturalnej i rozwinął projekt oparty na sekwencjonowaniu DNA. Kierował dwoma grantami naukowymi jako kierownik grantu, był promotorem dwóch prac magisterskich i opublikował osiemnaście recenzowanych prac (zbierających łącznie ponad 700 cytowań). We wrześniu 2020 roku rozpoczął karierę jako lider grupy w ICTER. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zrozumieniu mechanizmów, które kontrolują funkcjonowanie zdrowych i chorych komórek na poziomie atomowym i molekularnym.