Finansowanie i pozyskane granty

Dzięki pozyskiwanemu finansowaniu rozwijamy najnowocześniejsze koncepcje i prowadzimy nowatorskie projekty naukowo-badawcze, w odpowiedzi na aktualne wyzwania i potrzeby ludzkości.

0

realizowanych projektów naukowych

w konkursach SONATA, SONATA BIS, DAINA, OPUS, PRELUDIUM, MINIATURA i WEAVE UNISONO Narodowego Centrum Nauki. Dodatkowo grant PASIFIC przyznany przez Polską Akademię Nauk oraz dofinansowanie konferencji CRATER i projektu Nauka dla Społeczeństwa z Ministerstwa Edukacji i Nauki.

0

Zagranicznych

naukowców zaangażowanych w nasze badania.

0

Nowych Miejsc Pracy

dla wyjątkowych i utalentowanych osób.

ICTER jest współfinansowane z programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, FNP

Międzynarodowe Centrum Badań Oka (ICTER) powstało dzięki finansowaniu z programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Najwyżej finansowany
projekt badań oka w Polsce

Przyznane projekty

DAINA 2 /NCN

KIEROWNIK PROJEKTU: Maciej Wojtkowski

Tytuł projektu: Objętościowa rekonstrukcja obrazowa z filtracją nadmiarowej informacji fazowej Kierownik projektu: prof. dr hab. Maciej Daniel Wojtkowski Partner: State research institute Center for Physical Sciences and Technology, Litwa Okres realizacji projektu: 2021 – 2025 Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki Numer projektu: 2020/38/L/ST2/00556 Charakterystyka projektu: Celem niniejszego projektu jest wprowadzenie i eksperymentalna weryfikacja autorskiego oryginalnego […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SONATA 16 /NCN

KIEROWNIK PROJEKTU: Andrzej Foik

Rola części podstawnej kresomózgowia w przetwarzaniu informacji wzrokowej Wzrok jest najważniejszym zmysłem w naszym życiu. Bez sprawnego widzenia nie jesteśmy w stanie funkcjonować poprawnie, a jakość życia znacząco spada. Z tego powodu, istnieje olbrzymia potrzeba, aby zrozumieć jak mózg przetwarza bodziec wzrokowy oraz jak poszczególne ośrodki w mózgu ze sobą oddziaływają. Bez interakcji pomiędzy strukturami […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Sonata Bis 9 /NCN

KIEROWNIK PROJEKTU: Andrzej Foik

Opracowanie metody przywracania funkcji wzrokowych przy użyciu zmodyfikowanego wirusa wścieklizny Oczy są naszym oknem na świat, dosłownie. Zaglądając w oczy pacjenta możemy otrzymać wiele informacji na temat jego stanu zdrowia. U ludzi siatkówka, znajdująca się na tylnej ścianie oczu, jest główną strukturą odpowiadającą za percepcję otaczającego nas świata. Siatkówka narażona jest na wiele niebezpieczeństw pochodzących […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

CRATER

KIEROWNIK PROJEKTU: Maciej Wojtkowski

Projekt „Conference on Recent Advances in Translational Eye Research” otrzymał 320 000 PLN z programu „Doskonała Nauka – Wsparcie Konferencji Naukowych”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Całkowity koszt projektu wynosi 395 000 PLN.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

MINIATURA 5 / NCN

KIEROWNIK PROJEKTU: Karol Karnowski

Projekt „Monolityczne, obrazujące sondy światłowodowe ze zintegrowanymi soczewkami sferycznymi o różnych współczynnikach załamania światła” otrzymał dofinansowanie z programu Miniatura 5 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 27500 zł.W ramach przyznanego grantu dr Karnowski będzie badał nowe metody wytwarzania pełnowłóknowych sond obrazowych. Proponowana metoda, jeśli się powiedzie, znajdzie zastosowanie w różnych metodach obrazowania, w […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

OPUS 21 / NCN

KIEROWNIK PROJEKTU: Marcin Tabaka

Projekt ” Analiza porównawcza systemów hodowli tkanek ludzkich, które naśladują mikrośrodowisko guza” otrzymał dofinansowanie w ramach programu OPUS 21. Przyznane dofinansowanie w kwocie 954 650 PLN pochodzi ze środków Narodowego Centrum Nauki. W ramach tego wspólnego, interdyscyplinarnego projektu naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, ICTER przy IChF i z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (lider konsorcjum) dokładnie scharakteryzują i porównają skład komórkowy […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PASIFIC Fellowship Programme /PAN

KIEROWNIK PROJEKTU: Vineeta Kaushik

Tytuł projektu: Opracowanie nieinwazyjnej metody diagnostycznej do wczesnego wykrywania zmian poziomu białka wiążącego retinol 3 (RBP3) związanych z retinopatią cukrzycową. Program PASIFIC oferuje stypendia dla wybitnych naukowców z tytułem doktora i jest współfinansowany przez Polską Akademię Nauk i Unię Europejską w ramach programu Marie Skłodowska-Curie CO-FUND, Horyzont 2020. Umożliwia on naukowcom wszystkich narodowości i wszystkich dyscyplin […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

MINIATURA 6 /NCN

KIEROWNIK PROJEKTU: Julita Machlowska

Tytuł projektu: Mapowanie dynamiki epigenomicznych i transkryptomicznych podstaw różnicowania komórkowego u pacjentów ze zdiagnozowanym rakiem spojówki poprzez zastosowanie technologii SHARE-seq. Celem projektu jest przeprowadzenie wstępnych badań w zakresie analizy transkryptomu i epigenomu na poziomie pojedynczych komórek w grupie pacjentów, u których zdiagnozowano chłoniaka MALT spojówki. Projekt przewiduje badanie dynamiki epigenomowych i transkryptomowych podstaw różnicowania komórkowego […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

MINIATURA 6 /NCN

KIEROWNIK PROJEKTU: Stefania Robakiewicz

Tytuł projektu: Badania przesiewowe inhibitorów HDAC z równoczesnym odczytem zmian na poziomie transkryptomu i epigenomu w pojedynczych komórkach nowotworowych. W ramach grantu Miniatura prowadzone jest pilotażowe badanie mające na celu przetestowanie profilowania odpowiedzi komórek nowotworowych na wybrane związki chemiczne w rozdzielczości pojedynczej komórki i pojedynczego klonu, z pełnym określeniem zmian w transkryptomie i dostępności chromatyny […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

PRELUDIUM  21 / NCN

KIEROWNIK PROJEKTU: Piotr Rutkowski

Tytuł projektu: Modelowanie tematów dla danych multimodalnych z pojedynczych komórek Celem projektu jest opracowanie nowego algorytmu modelowania tematów zdolnego do kompresji danych z multimodalnego sekwencjonowania pojedynczych komórek do postaci o drastycznie mniejszym rozmiarze i łatwej do interpretacji. Według naszej najlepszej wiedzy nikt do tej pory nie próbował modelować multimodalnych tematów dla danych z sekwencjonowania jednokomórkowego. […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SONATA BIS 12 / NCN

KIEROWNIK PROJEKTU: Marcin Tabaka

Tytuł projektu: Kompleksowe, mulitmodalne profilowanie stanów chromatyny i ekspresji genów w pojedynczych komórkach. Głównym celem tego projektu jest opracowanie protokołu eksperymentalnego do jednoczesnego pomiaru dziesiątek modyfikacji histonów i białek związanych z DNA, dostępności chromatyny oraz cząsteczek RNA poliadenylowanego (geny kodujące białka) i niepoliadenylowanego (regulatorowe RNA). To kompleksowe podejście pozwoli nam na badanie cech pojedynczych komórek […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SONATA BIS 12 / NCN

KIEROWNIK PROJEKTU: Dawid Borycki

Tytuł projektu: Interferometryczna spektroskopia w bliskiej poczerwieni z równoległą detekcją w dziedzinie Fourierowskiej do nieinwazyjnego monitorowania przepływów krwi w ludzkiej korze mózgowej. Celem projektu jest opracowanie szybkiego systemu optycznego do nieinwazyjnego ciągłego monitorowania mózgowego przepływu krwi u ludzi in vivo. Aby osiągnąć ten cel, zamierzamy sparaliżować system iNIRS. Zebrane sygnały optyczne będą rejestrowane za pomocą […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

OPUS 24 / NCN

KIEROWNIK PROJEKTU: Andrzej Foik

Tytuł projektu: Opracowanie nowej metody dostarczania genów do komórek dwubiegunowych siatkówki. Celem tego projektu jest opracowanie nowatorskiego podejścia opartego na weryfikacji koncepcji dostarczania genów terapeutycznych przy użyciu zmodyfikowanego wirusa wścieklizny jako wektora swoistego dla komórek afektywnych dwubiegunowych. Sugerujemy, że specyficzne ukierunkowanie populacji komórek, które przeżyły w zdegenerowanej siatkówce, zwłaszcza komórek dwubiegunowych (BC) przez naszego zmodyfikowanego […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SONATINA 7 / NCN

KIEROWNIK PROJEKTU: Jagoda Płaczkiewicz

Tytuł projektu: Hybrydowa rodopsyna jako nowe narzędzie optogenetyczne. W tym projekcie zamierzamy opracować nowe opsyny o zwiększonej funkcjonalności, aby przywrócić naturalne mechanizmy przetwarzania informacji wzrokowej w zdegenerowanej siatkówce. Proponujemy, że chimeryczne warianty RecRho mogą stanowić nową strategię terapii genowej w chorobach siatkówki. Stawiamy hipotezę, że chimeryczne warianty RecRho wprowadzone do ocalałych populacji komórek w obrębie […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

WEAVE UNISONO / NCN & SNSF

KIEROWNIK PROJEKTU: Marcin Tabaka

Tytuł projektu: Przestrzenne uwarunkowania oporności na immunoterapię w chorobie nowotworowej W projekcie przeprowadzimy serię eksperymentów analizujących zmiany komórkowe i transkrypcyjne związane z komórkami immunologicznymi infiltrującymi mikrośrodowisko guza. Projekt ma charakter wysoce interdyscyplinarny, polegający na zastosowaniu metod „omicznych” w profilowaniu pojedynczych komórek i podejść do immunologii systemowej w celu dalszego wyjaśnienia zasad rządzących odpowiedziami immunologicznymi podczas choroby […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

OPUS 26 / NCN

KIEROWNIK PROJEKTU: Marcin Tabaka

Tytuł projektu: Wpływ zmodyfikowanej o oleje roślinne diety zachodniej na proces gojenia ran skórnych myszy Celem projektu jest wykazanie, iż zmiana nawyków żywieniowych polegająca na częściowym zastąpieniu tłuszczów pochodzenia zwierzęcego olejami roślinnymi w spożywanej diecie typu zachodniego usprawnia proces gojenia ran skóry poprzez hamowanie stanu zapalnego wywołanego dietą typu zachodniego oraz przywracanie skórze zdolności do […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nauka dla Społeczeństwa II / MEiN

KIEROWNIK PROJEKTU: Marcin Tabaka

Tytuł projektu: Przełomowa metoda profilowania pojedynczych komórek do badań nowotworów Rozwój terapii celowanych, przyczynił się do zwiększenia skuteczności walki z rakiem, aczkolwiek ich dostępność jest ograniczona, w związku z wysokimi kosztami. Postęp technologiczny i rozwój nowych sposobów leczenia mogą obniżyć nakłady finansowe na onkoterapię, co w dłuższej perspektywie znacząco przyczyni się do zminimalizowania skutków społeczno-ekonomicznych […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Instytucje finansujące

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

Narodowe Centrum Nauki, NCN

Narodowe Centrum Nauki jest agencją rządową, nadzorowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powołaną w 2011 r. w celu wspierania badań podstawowych w Polsce.

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe i nauka.

Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk – państwowa instytucja naukowa realizująca działania służące rozwojowi, promocji, integracji i upowszechnianiu nauki.