Dotacje i wsparcie finansowe

Dzięki dotacjom rozwijamy najnowocześniejsze koncepcje i prowadzimy pionierskie projekty naukowe, w odpowiedzi na aktualne wyzwania i potrzeby ludzkości.

0

Realizowane projekty naukowe

w ramach konkursów  SONATA, SONATA BIS i DAINA Narodowego Centrum Nauki.

0

Zagranicznych

naukowców zaangażowanych w nasze badania.

0

Nowych Miejsc Pracy

dla wyjątkowych i utalentowanych osób.

MCBO jest finansowane z programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, FNP

Międzynarodowe Centrum Badań Oka powstało dzięki finansowaniu z programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Najwyżej finansowany
projekt badań oka w Polsce

Przyznane projekty

DAINA 2 /NCN

KIEROWNIK PROJEKTU: Maciej Wojtkowski

Objętościowa rekonstrukcja obrazowa z filtracją nadmiarowej informacji fazowej Aby  śledzić  postęp  i  leczenie  chorób  zwyrodnieniowych,  konieczne  są  nowe  metody  obrazowania przyżyciowego  (łac.  in  vivo).  W  oparciu  o  najnowszą  technologię  i  najnowsze  osiągnięcia  w  zakresie optyki  fizycznej,  proponujemy  opracowanie  nowych  metod  powtarzalnego  i  bezpiecznego  obrazowania w  celu  oceny  morfologicznych  i  funkcjonalnych  aspektów  poszczególnych  komórek  wewnątrz ludzkiego  […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

SONATA 16 /NCN

KIEROWNIK PROJEKTU: Andrzej Foik

Rola części podstawnej kresomózgowia w przetwarzaniu informacji wzrokowej Wzrok jest najważniejszym zmysłem w naszym życiu. Bez sprawnego widzenia nie jesteśmy w stanie funkcjonować poprawnie, a jakość życia znacząco spada. Z tego powodu, istnieje olbrzymia potrzeba, aby zrozumieć jak mózg przetwarza bodziec wzrokowy oraz jak poszczególne ośrodki w mózgu ze sobą oddziaływają. Bez interakcji pomiędzy strukturami […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Sonata Bis 9 /NCN

KIEROWNIK PROJEKTU: Andrzej Foik

Opracowanie metody przywracania funkcji wzrokowych przy użyciu zmodyfikowanego wirusa wścieklizny Oczy są naszym oknem na świat, dosłownie. Zaglądając w oczy pacjenta możemy otrzymać wiele informacji na temat jego stanu zdrowia. U ludzi siatkówka, znajdująca się na tylnej ścianie oczu, jest główną strukturą odpowiadającą za percepcję otaczającego nas świata. Siatkówka narażona jest na wiele niebezpieczeństw pochodzących […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

CRATER

KIEROWNIK PROJEKTU: Maciej Wojtkowski

The project titled „Conference on Recent Advances in Translational Eye Research” received 320 000 PLN of financial support from „Exellence Science –Support Science Conference” programme, funded by the Polish Ministry of Education and Science. Total cost of the project is 395 000 PLN.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

MINIATURA 5 / NCN

KIEROWNIK PROJEKTU: Karol Karnowski

Projekt „Monolityczne, obrazujące sondy światłowodowe ze zintegrowanymi soczewkami sferycznymi o różnych współczynnikach załamania światła” otrzymał dofinansowanie z programu Miniatura 5 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 27500 zł.W ramach przyznanego grantu dr Karnowski będzie badał nowe metody wytwarzania pełnowłóknowych sond obrazowych. Proponowana metoda, jeśli się powiedzie, znajdzie zastosowanie w różnych metodach obrazowania, w […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

OPUS 21 / NCN

KIEROWNIK PROJEKTU: Marcin Tabaka

Projekt ” Analiza porównawcza systemów hodowli tkanek ludzkich, które naśladują mikrośrodowisko guza” otrzymał dofinansowanie w ramach programu OPUS 21. Przyznane dofinansowanie w kwocie 954 650 PLN pochodzi ze środków Narodowego Centrum Nauki. W ramach tego wspólnego, interdyscyplinarnego projektu naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, ICTER przy IChF i z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (lider konsorcjum) dokładnie scharakteryzują i porównają skład komórkowy […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Instytucje finansujące

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

Narodowe Centrum Nauki, NCN

Narodowe Centrum Nauki jest agencją rządową, nadzorowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powołaną w 2011 r. w celu wspierania badań podstawowych w Polsce.

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe i nauka.