dr inż. Agata Kotulska

Tytuł naukowy:

Tytuł magistra inżyniera na Politechnice Wrocławskiej, wydziale Podstawowych Problemów Techniki, na kierunku Fizyka Techniczna, o specjalności Nanoinżynieria. Stopień naukowy doktora z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Stanowisko:

Post-doc

Obszary badawcze:

Obrazowanie biomedyczne, spektroskopia optyczna, nanoinżynieria.

Praca inżynierska i magisterska Agaty Kotulskiej była realizowana w Grupie Optyki Światłowodów, a dotyczyła teoretycznego i eksperymentalnego zbadania właściwości parametrów transmisyjnych światłowodów.

W ramach kontynuacji pracy naukowej pani Agata Kotulska realizowała badania w dziedzinie spektroskopii optycznej, w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Praca doktorska pani Agaty Kotulskiej, której promotorem był prof. Artur Bednarkiewicz, dotyczyła właściwości luminescencyjnych nanokryształów domieszkowanych jonami lantanowców. Zakres tematyczny prowadzonych badań obejmował charakteryzację właściwości zjawiska Försterowskiego Rezonansowego Transferu Energii (ang. Förster Resonance Energy Transfer, FRET) oraz lawinowej emisji fotonów (ang. Photon Avalanche, PA). Celem pracy doktorskiej Pani Kotulskiej było przeprowadzenie eksperymentów związanych z wymienionymi zjawiskami, w tym pomiarów widm emisji oraz czasów życia luminescencji, jak również tworzenie modeli fizycznych oraz analiza badanych procesów spektroskopowych.

Aktualnie dr Kotulska zatrudniona jest w grupie Fizyki Optycznej i Biofotoniki (zespole Obrazowania Optycznego) w ICTER na stanowisku Postdoktoranta.

W czasie wolnym od prowadzenia badań naukowych dr Agatę Kotulską można spotkać na górskich szlakach.