10.05.2023

Polska Akademia Nauk

14.03.2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe i nauka.

07.10.2021

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

07.10.2021

Narodowe Centrum Nauki, NCN

Narodowe Centrum Nauki jest agencją rządową, nadzorowaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powołaną w 2011 r. w celu wspierania badań podstawowych w Polsce.