14.03.2022

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działów administracji rządowej oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe i nauka.