03.08.2022

Dwa stanowiska post-doc w Zespole Optyki Fizycznej i Biofotoniki (stanowiska obsadzone)

 • Organizacja/firma Instytut Chemii Fizycznej, Polska Akademia Nauk
 • OBSZAR BADAŃ Inżynieria, Fizyka – Optyka
 • PROFIL BADAWCZY Uznany Naukowiec (R2)
 • TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 31/08/2022 12:00 – Europa/Bruksela
 • MIEJSCE Polska ’ Warszawa
 • TYP UMOWY Umowa na czas określony
 • STATUS PRACY Pełny etat
 • LICZBA GODZIN W TYGODNIU 40
 • DATA ROZPOCZĘCIA OFERTY 15/09/2022
 • NUMER REFERENCYJNY rekrutacja nr 21 /2022
 • Link EURAXESS: Recruitment no. 21/2022 – Post – doc position | EURAXESS (europa.eu)

OPIS OFERTY

Zapraszamy kandydatów na stanowisko Post – doc w Zespole Optyki Fizycznej i Biofotoniki (POB) w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, Warszawa. Stanowisko jest częścią projektu DAINA 2 „Objętościowa rekonstrukcja obrazu z filtracją nadmiarowej informacji fazowej” nr 2020/38/L/ST2/00556

Celem projektu jest wprowadzenie i eksperymentalna weryfikacja autorskiego opisu procesów fizycznych związanych z wpływem światła o częściowej koherencji przestrzennej na rekonstrukcję obrazu w obecności niejednorodności optycznej. Proponowane prace badawcze pozwolą lepiej zrozumieć ograniczenia fizyczne i techniczne dla przypadku obrazowania światłem o częściowej koherencji przestrzennej w systemach z detekcją fazoczułą (interferometryczną lub holograficzną).

W tym programie badań podstawowych chcielibyśmy rozwiązać jeden z najbardziej podstawowych problemów optyki, jakim jest obrazowanie mikroskopowe in-vivo w próbkach biologicznych. Celem projektu jest poszerzenie naszej wiedzy na temat procesu powstawania obrazu w obecności ośrodków silnie rozpraszających.

Hipotezą wiodącą w tym projekcie jest założenie, że możliwe jest wprowadzenie przestrzennej modulacji fazy światła spójnego przestrzennie w sposób kontrolowany tak, aby uzyskać nieinwazyjną rekonstrukcję obrazowania trójwymiarowego o jakości obrazów przekrojowych porównywalnej z jakością uzyskiwaną w mikroskopii ze światłem przestrzennie niespójnym.

Poszukujemy osoby z co najmniej 4-letnim doświadczeniem w pracy w środowisku laboratoryjnym w laboratorium optycznym (np. właściwa obsługa elementów optycznych typu bulk i fiber), w szczególności w tworzeniu i projektowaniu złożonych układów obrazowania optycznego. Wybrany kandydat będzie również tworzył i utrzymywał prototypowe oprogramowanie do sterowania urządzeniami peryferyjnymi, akwizycji i przetwarzania danych.

Obowiązki

 • Budowa, rearanżacja i badanie układów optycznych;
 • Analiza danych pomiarowych
 • Utrzymywanie oprogramowania opracowanego dla stanowisk pomiarowych i prototypowych instrumentów
 • Automatyzacja iteracyjnej obliczeniowej optyki adaptacyjnej,
 • Przygotowanie zestawów danych treningowych i rozwój sieci neuronowych dla obliczeniowej korekcji aberracji,
 • Połączenie i zastosowanie obliczeniowej korekcji aberracji z dynamiczną modulacją światła,
 • Prezentowanie postępów na konferencjach, spotkaniach grup wewnętrznych i seminariach.
 • Analiza danych, pisanie raportów i publikacji naukowych
 • Współpraca z naukowcami, w tym komunikacja z anglojęzycznymi współpracownikami

Korzyści

 • pełna umowa (wspierana przez NCN DAINA 2 „Objętościowa rekonstrukcja obrazu z filtracją nadmiarowej informacji fazowej” grant nr 2020/38/L/ST2/00556 z opcją przedłużenia w zależności od regulaminu projektu i funduszy);
 • konkurencyjne wynagrodzenie (do 11 000 zł/miesiąc brutto, w zależności od doświadczenia);
 • możliwość pracy w interdyscyplinarnym dziale badawczym z silnym wsparciem grup chemii i fizyki w ramach Instytutu;
 • współpraca z partnerami przemysłowymi i badawczymi.

Korzyści związane z rozwojem kariery

 • Wybrany kandydat będzie częścią bardzo doświadczonego, multidyscyplinarnego zespołu. Będzie miał możliwość poszerzania swojej wiedzy i konfrontowania się z nowymi zadaniami, których efektem będą nowe rozwiązania techniczne i zastosowania. Zobacz też: http://pob-lab.com;
 • Instytut zapewnia możliwość udziału w programie ERASMUS +.

Kryteria kwalifikujące: Doktorat z fizyki/inżynierii, specjalność: optyka

Proces selekcji

Kompletna aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

 • Curriculum vitae;
 • List motywacyjny;
 • Skan lub kserokopia dyplomu doktorskiego kandydata;
 • Opis osiągnięć z naciskiem na projekty, zadania, którymi się zajmował, publikacje (jeśli dotyczy) itp. związane z wymaganymi kwalifikacjami merytorycznymi;
 • Termin składania wniosków upływa w dniu 31 sierpnia 2022 r. o godz. 12:00
 • Niepełne aplikacje nie będą rozpatrywane.
 • Zakwalifikowani kandydaci spełniający główne kryteria kwalifikacyjne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniach 5 – 7 września 2022 r. w IChF PAN lub online.

Stanowisko zostanie przyznane zgodnie z polityką zatrudnienia Instytutu Chemii Fizycznej PAN; Kandydaci mogą zapoznać się z polityką zatrudnienia w IChF PAN na stronie: https://ichf.edu.pl/files/csr/ipc-procedures.pdfThe Instytut jest również zaangażowany w równość zatrudnienia (esp. European Charter for Researchers i Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) i przyjmuje zgłoszenia od wszystkich wykwalifikowanych kandydatów spełniających wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

 • Wybrany zostanie jeden kandydat.
 • Wyniki konkursu są podawane do publicznej wiadomości.
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi nie później niż 15 września 2022 r..
 • W przypadku niepodpisania umowy przez kandydata, który uzyskał najwyższą ocenę, z powodu rezygnacji, zastrzegamy sobie prawo do wyboru kolejnego kandydata z listy rankingowej.
 • Kandydatom, którym Komisja Konkursowa wydała negatywną opinię lub kandydatom, którzy nie zostali zakwalifikowani do zatrudnienia, przysługuje prawo do odwołania się od wyników oceny. Odwołanie składa się do Dyrektora Instytutu w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownej informacji. Decyzja Dyrektora Instytutu jest ostateczna.
 • Przewidywany termin rozpoczęcia pracy na miejscu – 15 września 2022 r.
 • Zgłoszenia drogą elektroniczną: rekrutacja@ichf.edu.pl; WAŻNE: tytuł maila „Rekrutacja nr 21/2022”.

Dodatkowe uwagi

Wysyłając aplikację wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, NIP: 5250008755 („Instytut”). Instytut będzie przetwarzał Państwa dane w celu prowadzenia działalności naukowo-badawczej, świadczenia usług i kontaktu z Instytutem, na podstawie umowy (w związku z realizacją umowy lub w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR), prawnie uzasadnionego interesu Instytutu (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR) – w zależności od okoliczności.

Mają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii; ich sprostowania (poprawienia); ich usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; ich przenoszenia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Instytutu.

https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/RODO_klauzula_informacyjna.pdf

Wymagane doświadczenia badawcze

 • Dziedzina badań naukowych Inżynieria
 • LATA DOŚWIADCZENIA BADAWCZEGO 4 – 10
 • Wymagania dotyczące oferty
 • WYMAGANY POZIOM WYKSZTAŁCENIA Fizyka: Doktorat lub równoważny; Inżynieria: Doktorat lub równoważny
 • WYMAGANE JĘZYKI Język angielski: dobry

Umiejętności/kwalifikacje

Poszukujemy 1. osoby (współinwestora), która będzie odpowiedzialna za większość prac teoretycznych, symulacje komputerowe, programowanie akwizycji danych i końcowe przetwarzanie danych. Będzie również aktywnie uczestniczyć w prowadzeniu eksperymentów, pisaniu publikacji, patentów itp. Coinvestigator ma „wygenerować” 40% wszystkich wyników wymaganych do rozwiązania wszystkich trzech zadań naukowych.

Rozwój teorii dynamicznej koherencji przestrzennej, optymalizacja masek fazowych, tworzenie algorytmów, pisanie oprogramowania do akwizycji i przetwarzania danych, budowa wstępnego układu optycznego do eksperymentalnej weryfikacji modelu.

Poszukujemy drugiego współinżyniera, który będzie odpowiedzialny za większość eksperymentalnych działań optycznych, budowę instrumentów eksperymentalnych i wykonanie wszystkich wymaganych optymalizacji. Ona/on będzie prowadzić w prowadzeniu eksperymentów, jak również pisać publikacje, patenty itp. Zadania: Budowa układów optycznych STOC-FD-FF-OCT, projektowanie i budowa układów wykorzystujących alternatywne przestrzenne modulatory światła (światłowody wielomodowe), opracowanie instrumentów do szybkiego obrazowania z wykorzystaniem przestrzennych modulatorów fazy, opracowanie instrumentarium multimodalnego z wykorzystaniem STOC i standardowego mikroskopu, prowadzenie eksperymentów i wykonywanie analizy danych, przygotowanie fantomów.

Wymagania szczegółowe

 • Stopień naukowy doktora nauk fizycznych/inżynieryjnych (optyka, automatyka, informatyka, elektronika) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rozpoczęciem pracy w projekcie.
 • Zaawansowane umiejętności programowania komputerowego (Python, Matlab, C++),
 • Wcześniejsze doświadczenie w implementacji i wykorzystaniu algorytmów głębokiego uczenia z wykorzystaniem TensorFlow, Keras API lub innej równoważnej biblioteki
 • Kreatywność i entuzjazm mierzone jakością i liczbą projektów, dorobkiem naukowym, stażami
 • autorstwo w recenzowanych publikacjach i patentach, w których Kandydat uczestniczył i wnosił wkład.
 • Umiejętności analitycznego myślenia i krytycznego rozwiązywania problemów
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i zarządzania czasem
 • Doświadczenie eksperymentalne w zakresie fizyki optycznej
 • Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Elastyczność i zdolność do pracy w multidyscyplinarnym i wielokulturowym zespole badawczym
 • Bezpośrednie doświadczenie w obrazowaniu optycznym jest atutem
 • Doświadczenie w dostosowywaniu i komercjalizacji układów optycznych
 • Doświadczenie w medycznym zastosowaniu urządzeń opartych na rozwiązaniach optycznych
28.07.2022

Asystent badawczy w dziedzinie bioinformatyki (stanowisko obsadzone)

OPIS OFERTY:

Rekrutujemy na stanowisko dla Asystenta Badawczego w Bioinformatyce ze szczególnym uwzględnieniem analizy wysokoprzepustowych danych transkryptomiki/epigenomiki pojedynczych komórek oraz rozwoju nowych analitycznych i skalowalnych narzędzi obliczeniowych. Kandydat powinien mieć wykształcenie matematyczne i informatyczne. Nie jest wymagane wykształcenie medyczne lub genomiczne; jedynie chęć zdobycia takiej wiedzy jest konieczna.

DODATKOWE INFORMACJE

Korzyści:

 1. Umowa o pracę na część lub cały etat
 2. Możliwość przedłużenia do statusu doktoranta po obronie pracy magisterskiej
 3. Możliwość pracy w innowacyjnym środowisku naukowym
 4. Międzynarodowa współpraca z doświadczonymi naukowcami
 5. Międzynarodowe szkolenia w wiodących na świecie instytutach badawczych
 6. Konkurencyjne wynagrodzenie (11000 zł brutto/pełny etat)

Kryteria kwalifikacyjne.

Kryteria oceny:

 1. Wiedza z zakresu bioinformatyki, informatyki, statystyki, uczenia maszynowego.
 2. Wcześniejsze doświadczenie w analizie danych wysokowymiarowych.
 3. Doświadczenie w pracy z językiem Python i/lub R
 4. Znajomość narzędzi wiersza poleceń systemu Unix
 5. Kompetencje kandydata w zakresie konkretnych zadań w projekcie badawczym
 6. Dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne/naukowe

Wymagane dokumenty:

 1. CV (w tym wykaz projektów)
 2. List motywacyjny.
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich/doktoranckich
 4. Nagrody i wyróżnienia

Proces selekcji

Zakwalifikowani kandydaci spełniający główne kryteria kwalifikacyjne i kwalifikacje zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie wcześniej niż 31.08.2022 r.

Międzynarodowe Centrum Badań Oka (Instytut Chemii Fizycznej PAN) jest zaangażowane w równość zatrudnienia (esp. Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Naukowców) i przyjmuje zgłoszenia od wszystkich wykwalifikowanych kandydatów spełniających wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Dodatkowe uwagi

Administratorem Pana/i danych osobowych jest International Centre for Translational Eye Research z siedzibą w Warszawie, NIP: 1080023333 („ICTER”). ICTER będzie przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia działalności naukowo-badawczej, świadczenia usług i kontaktu z ICTER, na podstawie umowy (w związku z realizacją umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR), prawnie uzasadnionego interesu ICTER (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR) – w zależności od okoliczności.

Mają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii; ich sprostowania (poprawienia); usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Instytutu.

Polityka prywatności – ICTER

Wymagania dotyczące oferty

WYMAGANY POZIOM WYKSZTAŁCENIA

 • Informatyka: Master Degree lub równoważne
 • Nauki biologiczne: Master Degree lub równoważny
 • Matematyka: Master Degree lub równoważny
 • Fizyka: Master Degree lub równoważny

Umiejętności/kwalifikacje

 • Doktorat/dyplom z bioinformatyki, informatyki, matematyki, statystyki, fizyki lub pokrewnej dyscypliny ilościowej.
 • Szerokie doświadczenie w dziedzinie informatyki i matematyki.
 • Doświadczenie w statystyce i uczeniu maszynowym.
 • Doświadczenie w analizie danych wielowymiarowych.
 • Znajomość narzędzi bioinformatycznych do analizy zbiorów danych genomicznych jest dodatkowym atutem.
 • Doświadczenie z Pythonem i/lub R.
 • Znajomość narzędzi wiersza poleceń systemu Unix.
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i organizacyjne.
 • Umiejętność samodzielnej pracy i efektywnego współdziałania w zespole interdyscyplinarnym.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

MIEJSCE(A) PRACY

1 stanowisko(a) dostępne w

International Centre for Translational Eye Research / Institute of Physical Chemistry, Polska Akademia Nauk, Polska, Mazowieckie, Warszawa 01-230, Skierniewicka 10A

DZIEDZINA BADAWCZA

 • Nauki biologiczne
 • Informatyka
 • Matematyka
 • Fizyka

PROFIL NAUKOWCA

Badacz pierwszego etapu (R1)

EURAXESS LINK: Research Assistant in Bioinformatics | EURAXESS (europa.eu)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 16/08/2022 13:00 – Europa/Bruksela

LOKALIZACJA Polska ’ Warszawa
TYP UMOWY Umowa na czas określony
STATUS PRACY Pełny etat
LICZBA GODZIN W TYGODNIU 40
NUMER REFERENCYJNY: MCBO 65/2022

18.07.2022

Doktorant w Zespole Obrazowania Optycznego (stanowisko obsadzone)

ICTER poszukuje kandydatów z tytułem magistra z doświadczeniem w fizyce, optyce i fotonice, optometrii, analizie danych inżynierii biomedycznej. Kandydaci powinni być zainteresowani badaniami translacyjnymi i rozwojem nowych terapii, które pozwolą leczyć ślepotę lub inne choroby. Doktorant będzie miał bezpośredni wpływ na rozwój laboratorium i jego sukces w publikowaniu w magazynach o wysokim impact factor. Osoba ta będzie również odpowiedzialna za prowadzenie dynamicznych badań w celu stworzenia konkurencyjnej grupy badawczej. Stanowisko będzie przypisane do Optical Imaging Group kierowanej przez prof. Macieja Wojtkowskiego, skoncentrowanej na rozwoju nowych technik obrazowania zmierzających do uzyskania obrazowania bezspekulacyjnego opartego na pełnopolowej optycznej koherentnej tomografii typu swept-source, w celu diagnostyki, badań przesiewowych i monitorowania ślepych chorób oczu.


Oferujemy

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Możliwość pracy w innowacyjnym środowisku naukowym
 • Międzynarodową współpracę z doświadczonymi naukowcami
 • Konkurencyjne wynagrodzenie
 • Dostęp do dobrze obsadzonego core facilities


Kryteria kwalifikowalności


Termin składania wniosków: 18 sierpnia 2022 r., godz. 12.00 GMT+2

Dokumenty

CV (w tym lista projektów)
List przewodni
Kopia dyplomu MSc ( lub równoważnego) lub potwierdzone zaświadczenie o przewidywanej dacie uzyskania tytułu magistra. Proszę pamiętać, że bez tytułu magistra zatrudnienie nie będzie możliwe.


Kluczowe kryteria oceny

kompetencje kandydata w odniesieniu do konkretnych zadań w projekcie badawczym
dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne/naukowe kandydata
nagrody i wyróżnienia kandydata.
Zakwalifikowani kandydaci spełniający główne kryteria kwalifikacyjne i kwalifikacje zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniach 18 – 23 sierpnia 2022 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca sierpnia 2022 r.

Międzynarodowe Centrum Badań Oka (Instytut Chemii Fizycznej PAN) jest zaangażowane w równość zatrudnienia (esp. Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Naukowców) i przyjmuje zgłoszenia od wszystkich wykwalifikowanych kandydatów spełniających wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Proces selekcji

Prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres:

icter_jobs@ichf.edu.pl

W temacie aplikacji prosimy podać: Nr naboru. MCBO 64/2022

Wymagane doświadczenia badawcze

Dziedzina badawcza: fizyka

LATA DOŚWIADCZENIA BADAWCZEGO: 1 – 4

Wymagania ofertowe

WYMAGANE JĘZYKI
Angielski: Doskonały

Umiejętności/kwalifikacje


Do kluczowych obowiązków należy:

 • Opracowanie procedur pomiarowych dla badania widzenia dwufotonowego
 • Rozwój systemu laboratoryjnego widzenia dwufotonowego
 • Wykonywanie pomiarów z udziałem ludzi
 • Analiza statystyczna danych
 • Pisanie publikacji i raportów
 • Aktywny udział w konferencjach


Profil kandydatów/wymagania:

 • Dyplom magistra fizyki, fotoniki, inżynierii, optometrii lub podobnej dziedziny w momencie rozpoczęcia pracy w ramach Projektu
 • Zobowiązanie do zostania doktorantem w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy
 • Wiedza na temat struktury i funkcji ludzkiego oka
 • Doświadczenie w badaniach okulistycznych i pomiarach laboratoryjnych z udziałem ludzi
 • Doświadczenie w pracy eksperymentalnej w zakresie optyki i psychofizyki
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i organizacyjne
 • Umiejętność analitycznego i krytycznego rozwiązywania problemów
 • Biegłość w języku angielskim, zarówno w mowie jak i piśmie

Wymagane dokumenty:

 • CV (w tym lista projektów)
 • List motywacyjny
 • Kopia dyplomu MSc (lub równoważnego) lub potwierdzone zaświadczenie o przewidywanej dacie uzyskania tytułu magistra. Prosimy pamiętać, że bez tytułu magistra zatrudnienie nie będzie możliwe

Ogólna klauzula informacyjna: https://icter.pl/wp-content/uploads/2021/12/Ogolna-klauzula-informacyjna-Rekrutacja.pdf

Link do Euraxess: PhD Student | EURAXESS (europa.eu)

30.06.2022

Młodszy badacz postdoktorancki w dziedzinie biologii strukturalnej (stanowisko obsadzone)

OPIS OFERTY:

The International Centre for Translational Eye Research (ICTER) jest interdyscyplinarnym centrum badań nad oczami związanymi z technikami obrazowania i biochemicznymi w celu wspierania postępu w zrozumieniu etiologii i leczeniu ludzkich chorób ślepoty. Więcej informacji na temat priorytetów badawczych i aktualnej wiedzy naszego Centrum można znaleźć na stronie http://www.icter.pl.

Instytut poszukuje kandydatów z tytułem doktora i doświadczeniem w biochemii, biologii molekularnej lub biologii strukturalnej. Kandydaci powinni być zainteresowani biologią strukturalną.

Młodszy Habilitant będzie miał bezpośredni wpływ na rozwój laboratorium i jego sukces w publikowaniu w czasopismach o wysokim impact factor. Osoba ta będzie również odpowiedzialna za prowadzenie dynamicznych badań w celu stworzenia konkurencyjnej grupy badawczej. Stanowisko będzie przypisane do grupy zintegrowanej biologii strukturalnej prowadzonej przez dr Humberto Fernandes, skupionej na wyjaśnianiu mechanizmów widzenia na poziomie atomowym i molekularnym, z ostatecznym celem pomocy w opracowaniu terapeutyków do leczenia zaburzeń wzroku, pomocy w zapobieganiu lub przynajmniej opóźnianiu wystąpienia chorób oczu.

Do kluczowych obowiązków należeć będzie:

 • Planowanie i przeprowadzanie eksperymentów oraz analizowanie ich wyników
 • Proaktywne podejście do osiągania celów
 • Prowadzenie zadań badawczych obejmujących: klonowanie molekularne, produkcję białek, oczyszczanie i charakteryzację
 • Tworzenie protokołów i dokumentacji badawczo-rozwojowej.
 • Wnioskowanie i prowadzenie niezależnych projektów.
 • Pomaganie innym członkom grupy
 • Aktywny udział w spotkaniach grupy, seminariach instytutowych i konferencjach
 • Opieka nad studentami i koordynacja pracy doktorantów.
 • Pisanie publikacji i raportów oraz pomoc w edycji tekstu naukowego i grafiki do publikacji
 • Obsługa bibliograficznych baz danych.

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Możliwość pracy w innowacyjnym środowisku naukowym
 3. Międzynarodowa współpraca z doświadczonymi naukowcami
 4. Konkurencyjne wynagrodzenie (11 000 PLN / ~2400 EUR brutto/miesiąc, co stanowi około 7 700 PLN netto brutto/miesiąc)
  Kryteria kwalifikowalności.
  Międzynarodowe Centrum Translacyjnych Badań nad Okiem (Instytut Chemii Fizycznej PAN) dba o równość zatrudnienia (m.in. Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych) i przyjmuje zgłoszenia od wszystkich wykwalifikowanych kandydatów spełniających wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Proces selekcji:

Prosimy o złożenie wymaganych dokumentów na adres icter_jobs@ichf.edu.pl do 27 lipca 2022 roku. W temacie aplikacji prosimy podać: MCBO 62/2022. Zgłoszenie powinno zawierać CV (w tym wykaz projektów/publikacji), list motywacyjny, kserokopię dyplomu doktorskiego (jeśli został już wydany) oraz nazwiska i adresy dwóch referencji.

Zakwalifikowani kandydaci spełniający kryteria wyboru i kwalifikacje zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (która najprawdopodobniej odbędzie się w formie online w dniach 03-05.08.2022). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do połowy sierpnia 2022 roku. Konkurs może zostać przedłużony do czasu znalezienia odpowiedniego kandydata spełniającego wszystkie wymagania.

Więcej szczegółów na temat stanowiska można znaleźć na (stronie internetowej/adresie strony): www.icter.pl lub skontaktować się z Humberto Fernandesem (hfernandes@ichf.edu.pl)

Dodatkowe uwagi
Administratorem Państwa danych osobowych jest International Centre for Translational Eye Research z siedzibą w Warszawie, NIP: 1080023333 („ICTER”). ICTER będzie przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia działalności naukowo-badawczej, świadczenia usług i kontaktu z ICTER, na podstawie umowy (w związku z realizacją umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR), prawnie uzasadnionego interesu ICTER (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR) – w zależności od okoliczności.

Mają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii; ich sprostowania (poprawienia); usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Instytutu.

Polityka prywatności:

Privacy Policy – ICTER.

Wymagania dotyczące oferty:

WYMAGANY POZIOM EDUKACJI

Nauki biologiczne: Doktorat lub równoważny

WYMAGANE JĘZYKI

Angielski: Doskonały

Umiejętności/kwalifikacje:

 • Posiada tytuł doktora (lub obroni przed datą rozpoczęcia zatrudnienia) w dziedzinie nauk biologicznych lub pokrewnych (uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2018 r.).
 • Ma solidną wiedzę i udokumentowane praktyczne doświadczenie laboratoryjne w co najmniej dwóch z następujących dziedzin: klonowanie molekularne, produkcja i oczyszczanie białek; charakterystyka biofizyczna lub biologia strukturalna; linie komórkowe ssaków lub cryo-EM. Doświadczenie w dokowaniu molekularnym i/lub dynamice molekularnej będzie dodatkowym atutem.
 • Wysoka motywacja, umiejętności analityczne i niezależne myślenie.
 • Umiejętność pracy w zespole, zarządzanie projektami, dobra organizacja pracy.
 • Bardzo dobre umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej w języku angielskim
 • Proaktywne podejście do realizacji zadań i celów, dobre umiejętności interpersonalne, nastawienie na współpracę
 • Silna motywacja do prowadzenia podstawowych badań naukowych
 • Dobre umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów
 • Posiada umiejętność jasnego przekazywania (w języku angielskim) złożonych informacji w formie ustnej i pisemnej
 • Posiada dobre umiejętności prezentacji (najlepiej, jeśli prezentował podczas co najmniej jednej konferencji międzynarodowej)
 • Opublikował co najmniej jedną publikację jako pierwszy autor w międzynarodowym czasopiśmie recenzowanym.

Wymagania szczegółowe

Kluczowe kryteria oceny:

 • Kreatywność mierzona jakością i liczbą publikacji naukowych, w których kandydat jest pierwszym autorem, autorem korespondującym lub autorem znaczącym oraz zgłoszeń patentowych/patentów i/lub wdrożeń;
 • Mobilność w karierze naukowej (staże badawcze, zmiana profilu naukowego, staże i praca w przemyśle);
 • Kreatywność mierzona jakością i liczbą prowadzonych projektów badawczych oraz publikacji powstałych w wyniku realizacji tych projektów (jeśli dotyczy);
 • Przedstawione opinie za pomocą listów referencyjnych.

Link do Euraxess: Junior Postdoctoral Researcher in Structural Biology | EURAXESS (europa.eu)

Additional comments

The controller of your personal data is the International Centre for Translational Eye Research with its registered office in Warsaw, NIP: 1080023333 (the „ICTER”). ICTER will process your data for the purpose of carrying out scientific and research activities, providing services and contact with ICTER, on the basis of a contract (in connection with the performance of the contract or in order to take action on your request before the contract is concluded – Article 6, paragraph 1, letter b) of GDPR), the legitimate interest of ICTER (Article 6, paragraph 1, letter f) of the GDPR) and legal provisions (Article 6, paragraph 1, letter c) of the GDPR) – depending on the circumstances.

You have the right to: request access to your data, receive a copy of it; rectify (correct) it; delete it; limit its processing; transfer it; lodge a complaint to the supervisory body; withdraw your consent for processing at any time (withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing carried out prior to its withdrawal) or to lodge an objection to data processing. More information is available on the Institute’s website.

Privacy Policy – ICTER.

Offer Requirements

 • REQUIRED EDUCATION LEVELBiological sciences: PhD or equivalent
 • REQUIRED LANGUAGESENGLISH: Excellent

Skills/Qualifications

 1. Holds a PhD (or will defend before the start date of employment) in biological sciences or related fields (obtained not earlier than 1st of January 2018).
 2. Has solid knowledge and documented laboratory hands-on experience in at least two of the following: molecular cloning, protein production and purification; biophysical characterization or structural biology; mammalian cell lines or cryo-EM. Expertise in molecular docking and/or molecular dynamics will be a plus
 3. High motivation, analytical skills, and independent thinking.
 4. Ability to work in a team, managing projects, and good organization of work.
 5. Very good written and oral communication skills in English
 6. A proactive approach to achieving tasks and objectives, good interpersonal skills, collaborative attitude
 7. A strong motivation for basic scientific research
 8. Good skills to plan and execute experiments
 9. Has the ability to communicate (in English) complex information clearly, orally, and in writing
 10. Has good presentation skills (ideally having presented during at least one international conference)
 11. Has published at least one publication as the first author in an international peer-reviewed journal

Specific Requirements

Key evaluation criteria

 • Creativity measured by the quality and number of scientific publications in which the candidate is the first author, corresponding author or a significant author and patent applications/patents and/or implementation;
 • Mobility in his/her scientific career (research internships, change in the scientific profile, internships and work in industry);
 • Creativity measured by the quality and number of research projects led and publications arising as a result of the implementation of these projects (if applicable);
 • Presented opinions via reference letters.

Euraxess link: Junior Postdoctoral Researcher in Structural Biology | EURAXESS (europa.eu)

21.06.2022

Doktorant w dziedzinie bioinformatyki (stanowisko obsadzone)

Mamy wolne stanowisko dla doktoranta w dziedzinie uczenia maszynowego/bioinformatyki, koncentrującego się na analizie wysokowydajnych danych transkryptomicznych/epigenomicznych z pojedynczych komórek oraz opracowywaniu nowych analitycznych i skalowalnych narzędzi obliczeniowych. Kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu matematyki i informatyki. Nie jest wymagane wykształcenie medyczne lub genomiczne, wystarczy chęć zdobycia takiej wiedzy.

Grupa jest kierowana przez dr Marcina Tabakę (PI) i wykorzystuje wysokowydajne sekwencjonowanie RNA i ATAC pojedynczych komórek do rozwiązywania podstawowych problemów w badaniach biomedycznych (https://tabaka-lab.org).

Dyscyplina naukowa: Uczenie maszynowe, bioinformatyka, biologia obliczeniowa
Rodzaj pracy (umowa o pracę/stypendium): Umowa o pracę
Liczba ofert pracy: 1
Wysokość wynagrodzenia/stypendium/miesiąc: 6 600 zł brutto/miesiąc (4 700 zł netto/miesiąc)
Rozpoczęcie pracy na stanowisku: Do ustalenia z kandydatem/ ASAP
Maksymalny okres trwania umowy: 31 grudnia 2023 r.
Instytucja: Międzynarodowe Centrum Badań Oka (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk)
Lider projektu: Prof. Maciej Wojtkowski
Lider grupy: Dr Marcin Tabaka
Tytuł projektu: Międzynarodowe Centrum Badań Oka jest finansowane w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Projekt jest realizowany we współpracy Instytutu Chemii Fizycznej PAN z University College London, Wielka Brytania.

Opis projektu: The International Centre for Translational Eye Research (ICTER) jest ośrodkiem prowadzącym badania nad oczami związane z technikami obrazowania, biochemii i genomiki, których celem jest wspieranie postępu w zrozumieniu etiologii i leczeniu chorób powodujących ślepotę u ludzi. Więcej informacji na temat priorytetów badawczych i aktualnej wiedzy specjalistycznej naszego Centrum można znaleźć na stronie http://www.icter.pl.

Więcej informacji na temat programu badań: https://www.icter.pl

Do kluczowych obowiązków należy:

 • Udział w projektach badawczych i uczestnictwo w spotkaniach zespołu w celu podzielenia się wynikami.
 • Projektowanie i realizacja strategii analizy danych dotyczących wysokowydajnych danych genomiki pojedynczych komórek.
 • Opracowywanie i wdrażanie nowych metod analizy i wizualizacji danych wielowymiarowych.
 • Współpracować z bioinformatykami i eksperymentatorami.
 • Projektować i prowadzić niezależne projekty
 • Przygotowywanie i pisanie artykułów naukowych
 • Aktywny udział w konferencjach i składanie wniosków o granty
 • Opieka nad studentami.

Profil kandydata/wymagania:

 • Tytuł magistra matematyki, statystyki, fizyki, informatyki lub pokrewnej dyscypliny ilościowej.
 • Doświadczenie w statystyce, uczeniu maszynowym i/lub głębokim uczeniu
 • Znajomość co najmniej jednego nowoczesnego języka programowania.
 • Doświadczenie z Pythonem i/lub R będzie dodatkowym atutem
 • Znajomość narzędzi wiersza poleceń systemu Unix.
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne i organizacyjne
 • Umiejętność samodzielnej pracy i efektywnego współdziałania w interdyscyplinarnym zespole
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Dobre umiejętności komunikacyjne
 • Zaangażowanie w działalność organizacji studenckich i zawodowych, udział w konferencjach jest dodatkowym atutem.

Kluczowe kryteria oceny:

 • Znajomość statystyki, uczenia maszynowego i/lub głębokiego uczenia się
 • Znajomość co najmniej jednego nowoczesnego języka programowania
 • Doświadczenie z Pythonem i/lub R.
 • Znajomość narzędzi wiersza poleceń systemu Unix
 • Kompetencje kandydata w odniesieniu do konkretnych zadań w projekcie badawczym
 • Dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne/naukowe
 • Nagrody i wyróżnienia

Wymagane dokumenty:

 • CV (w tym lista projektów)
 • List motywacyjny
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub równoważnego
 • Opinia o kandydacie (1 referencja)

Oferujemy:

 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • Możliwość pracy w innowacyjnym środowisku naukowym
 • Międzynarodową współpracę z doświadczonymi naukowcami
 • Międzynarodowe szkolenia w wiodących na świecie instytutach badawczych
 • Konkurencyjne wynagrodzenie
 • Dostęp do dobrze wyposażonego zaplecza naukowego

Prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres: icter_jobs@ichf.edu.pl
W temacie aplikacji prosimy podać: Nr naboru. MCBO 61/2022
Termin składania podań: 22 lipca 2022 r.

Kandydaci spełniający główne kryteria kwalifikacyjne i posiadający odpowiednie kwalifikacje zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie wcześniej niż 15.08.2022 r.
Międzynarodowe Centrum Badań Translacyjnych nad Okiem (Instytut Chemii Fizycznej PAN) jest zaangażowane w działania na rzecz równości zatrudnienia (m.in. Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych) i z zadowoleniem przyjmuje zgłoszenia wszystkich wykwalifikowanych kandydatów spełniających wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Więcej szczegółów na temat stanowiska można znaleźć na stronie (adres strony internetowej): www.icter.pl, https://scg-lab.com lub kontaktując się z Marcinem Tabaką (mtabaka@ichf.edu.pl)
Oferta pracy/stypendium Euraxess (w przypadku stanowisk doktoranckich, postdoc, liderów i młodych liderów): Doktorant w dziedzinie Bioinformatyki | EURAXESS (europa.eu)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzynarodowe Centrum Badań nad Okiem Translacyjnym z siedzibą w Warszawie, NIP: 1080023333 („ICTER”). ICTER będzie przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia działalności naukowej i badawczej, świadczenia usług i kontaktu z ICTER, na podstawie umowy (w związku z realizacją umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR), uzasadnionego interesu ICTER (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR) – w zależności od okoliczności.
Masz prawo do: żądania dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawienia) ich; usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Instytutu.

Polityka prywatności – ICTER: Privacy Policy – ICTER.

Link do Euraxess: PhD student in Bioinformatics | EURAXESS (europa.eu)

21.06.2022

Asystent ds. badań w dziedzinie bioinformatyki (stanowisko obsadzone)

Mamy wolne stanowisko asystenta ds. uczenia maszynowego/bioinformatyki, koncentrującego się na analizie wysokowydajnych danych transkryptomicznych/epigenomicznych z pojedynczych komórek oraz opracowywaniu nowych analitycznych i skalowalnych narzędzi obliczeniowych. Kandydat powinien posiadać wiedzę z zakresu matematyki i informatyki. Nie jest wymagana wiedza medyczna ani z zakresu genomiki, konieczna jest jedynie chęć zdobycia takiej wiedzy.

Korzyści

 1. Umowa o pracę w niepełnym lub pełnym wymiarze czasu pracy
 2. Możliwość awansu na stopień doktora po obronie pracy magisterskiej
 3. Możliwość pracy w innowacyjnym środowisku naukowym
 4. Współpraca międzynarodowa z doświadczonymi naukowcami
 5. Międzynarodowe szkolenia w wiodących na świecie instytutach badawczych
 6. Konkurencyjne wynagrodzenie (6600 zł brutto/pełen etat)

Kryteria kwalifikacyjne

Wymagane dokumenty:

 1. CV (wraz z listą projektów)
 2. List motywacyjny
 3. Dokument potwierdzający posiadanie statusu studenta lub dyplomu BSc /MSc

Kryteria oceny:

 1. Znajomość statystyki i uczenia maszynowego
 2. Biegłe posługiwanie się językiem Python lub R
 3. Znajomość narzędzi wiersza poleceń systemu Unix
 4. Kompetencje kandydata w odniesieniu do konkretnych zadań w projekcie badawczym
 5. Nagrody i wyróżnienia

Proces selekcji

Kandydaci spełniający główne kryteria kwalifikacyjne i posiadający odpowiednie kwalifikacje zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie wcześniej niż 12.08.2022 r.

Międzynarodowe Centrum Badań Translacyjnych nad Okiem (Instytut Chemii Fizycznej PAN) jest zaangażowane w działania na rzecz równości zatrudnienia (m.in. Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych) i z zadowoleniem przyjmuje zgłoszenia wszystkich wykwalifikowanych kandydatów spełniających wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Wymagania dotyczące oferty

WYMAGANY POZIOM WYKSZTAŁCENIA

Informatyka: Tytuł licencjata lub równoważny

Nauki biologiczne: Tytuł licencjata lub równoważny

Umiejętności/kwalifikacje:

 1. Tytuł licencjata lub magistra w dziedzinie matematyki, statystyki, informatyki, bioinformatyki, biologii obliczeniowej lub pokrewnej dyscyplinie ilościowej albo status studenta.
 2. Doświadczenie w zakresie statystyki i uczenia maszynowego.
 3. Biegłej znajomości języka Python lub R.
 4. Znajomość narzędzi wiersza poleceń systemu Unix
 5. Doskonałe zdolności komunikacyjne i organizacyjneUmiejętność efektywnego współdziałania w zespole interdyscyplinarnym 6.
 6. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 7. Dobre umiejętności komunikacyjne

Prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres: icter_jobs@ichf.edu.pl
W temacie aplikacji prosimy podać: Nr naboru. MCBO 59/2022
Termin składania aplikacji: 12 lipca 2022 r.
Kandydaci spełniający główne kryteria kwalifikacyjne i posiadający odpowiednie kwalifikacje zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie wcześniej niż 12.08.2022 r.
Międzynarodowe Centrum Badań Translacyjnych nad Okiem (Instytut Chemii Fizycznej PAN) jest zaangażowane w działania na rzecz równości zatrudnienia (m.in. Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych) i z zadowoleniem przyjmuje zgłoszenia wszystkich wykwalifikowanych kandydatów spełniających wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Więcej szczegółów na temat stanowiska można znaleźć na stronie (adres strony internetowej): www.icter.pl, https://www.tabaka-lab.org lub kontaktując się z Marcinem Tabaką (mtabaka@ichf.edu.pl).

Uwagi dodatkowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Międzynarodowe Centrum Badań nad Okiem Translacyjnym z siedzibą w Warszawie, NIP: 1080023333 („ICTER”). ICTER będzie przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia działalności naukowej i badawczej, świadczenia usług i kontaktu z ICTER, na podstawie umowy (w związku z realizacją umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR), uzasadnionego interesu ICTER (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR) – w zależności od okoliczności.

Masz prawo do: żądania dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawienia) ich; usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Instytutu.

Polityka prywatności:

Privacy Policy – ICTER

Link Euraxess:

Research Assistant in Bioinformatics | EURAXESS (europa.eu)

15.06.2022

Junior Software Specialist/ Student Intern (stanowisko obsadzone)

The IDoc Laboratory seeks a Junior Software Specialist with knowledge of modern C++ and an understanding of Object-Oriented programming and architecture design patterns related to it, as well as proficiency at CMake, GTest and Git usage, among other skills.

The Junior Software Specialist will have a direct impact in helping with the software development for controlling a robotic arm in real-time in a multi-device I/O exchange software architecture. The Junior Software Specialist will report directly to the IDoc Software Engineer, Krzysztof Gromada, who is in charge of the software development for the project.

Profile of candidates/requirements:

 1. Student in computer science, software engineering or related discipline
 2. Good knowledge of modern C++ including clean code practices
 3. Understanding of Object-Oriented Programming and architecture design patterns related to it
 4. Good to have knowledge of Python, C#
 5. Proficiency at CMake, GTest, Git usage
 6. Knowledge of Windows and/or Linux OS work principles, including communication sockets, library creation and management
 7. Basic knowledge in robotics and control engineering
 8. High English communication skills
 9. Good self-organization

Key responsibilities include:

 1. Development of software for robotic arm control
 2. Unit and functional test preparation using Gtest
 3. Code reviews
 4. Image processing pipelines preparation
 5. Work on DevOps – Adjusting Docker files, CMake, testing of different compilers setups, software debugging and profiling for high processing rate
 6. Performing other duties as directed

Key assesment criteria:

 1. Documented experience fitting the profile requirements
 2. Presented opinions via reference letters (if required)

Required documents:

 1. Curriculum vitae
 2. Cover/motivation letter
 3. Name and email of 2 referees

We offer:

 1. Individual Scholarship paid by the Foundation for Polish Science. *The scholarship is treated as financial support for the project participant and paid by the Foundation only, directly to the individual bank account of scholarship holder on the basis of separate agreement. The scholarship holder shall not receive remuneration from the project funds while receiving the scholarship.
 2. Opportunity to work in an innovative scientific environment
 3. International cooperation with experienced researchers
 4. Access to well-staffed core facilities

How to apply:

Please submit the required documents to: Icter_jobs@ichf.edu.pl and kgromada@ichf.edu.pl

Kindly specify in the application topic: Recruitment no. MCBO 60/2022

Application deadline: July 15, 2022

For more details about the position please contact: Krzysztof Gromada (kgromada@ichf.edu.pl)

Successful candidates fulfilling the main eligibility criteria and qualifications will be invited for an interview (which will most likely take place in an online (or in person, if possible) format in the second half of July 2022). Competition results shall be announced by late July 2022. The International Centre for Translational Eye Research (Institute of Physical Chemistry PAS) is committed to employment equality (esp. European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) and welcomes applications from all qualified candidates fulfilling the requirements specified in this announcement.

GDPR

09.06.2022

Stanowisko post-doc (stanowisko obsadzone)

Rekrutacja nr 21/2022

Zapraszamy do składania aplikacji na stanowisko Post – doc w Zespole Optyki Fizycznej i Biofotoniki (POB) w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Stanowisko jest częścią projektu DAINA 2 „Objętościowa rekonstrukcja obrazu z filtracją nadmiarowej informacji fazowej” nr 2020/38/L/ST2/00556.

Celem projektu jest wprowadzenie i eksperymentalna weryfikacja autorskiego opisu procesów fizycznych związanych z wpływem światła o częściowej koherencji przestrzennej na rekonstrukcję obrazu w obecności niejednorodności optycznej. Proponowane prace badawcze pozwolą na lepsze zrozumienie ograniczeń fizycznych i technicznych dla przypadku obrazowania światłem częściowo koherentnym przestrzennie w systemach z detekcją fazoczułą (interferometryczną lub holograficzną).

W ramach tego programu badań podstawowych chcielibyśmy rozwiązać jeden z najbardziej podstawowych problemów optyki, jakim jest obrazowanie mikroskopowe in-vivo w próbkach biologicznych. Celem tego projektu jest poszerzenie naszej wiedzy na temat procesu tworzenia obrazu w obecności silnie rozpraszających ośrodków.

Hipotezą wiodącą w tym projekcie jest założenie, że możliwe jest wprowadzenie przestrzennej modulacji fazy światła spójnego przestrzennie w sposób kontrolowany, tak aby uzyskać nieinwazyjną rekonstrukcję obrazowania trójwymiarowego o jakości obrazów przekrojowych porównywalnej z jakością uzyskiwaną w mikroskopii z użyciem światła niespójnego przestrzennie.

Poszukujemy osoby z co najmniej 4-letnim doświadczeniem w pracy w laboratorium optycznym (np. prawidłowe obchodzenie się z elementami optyki masowej i światłowodowej), zwłaszcza w tworzeniu i projektowaniu złożonych układów obrazowania optycznego. Wybrany kandydat będzie również tworzył i utrzymywał prototypowe oprogramowanie do sterowania urządzeniami peryferyjnymi, akwizycji i przetwarzania danych.

Zakres obowiązków

 • Budowa, zmiana aranżacji i badanie układów optycznych;
 • analiza danych pomiarowych
 • Utrzymanie oprogramowania opracowanego dla stanowisk pomiarowych i prototypowych instrumentów
 • Automatyzacja iteracyjnej obliczeniowej optyki adaptacyjnej,
 • Przygotowywanie treningowych zestawów danych i opracowywanie sieci neuronowych do obliczeniowej korekcji aberracji,
 • Łączenie i stosowanie obliczeniowej korekcji aberracji z dynamiczną modulacją światła,
 • Prezentowanie postępów na konferencjach, spotkaniach grup wewnętrznych i seminariach.
 • Analiza danych, pisanie raportów i publikacji naukowych.
 • Współpraca z naukowcami, w tym komunikacja z kolegami anglojęzycznymi.


Profil naukowca:

Uznany Naukowiec (R2): Posiadacz stopnia naukowego doktora lub równoważnego, jeszcze nie w pełni samodzielny. Doświadczony naukowiec z ponad 4-letnim doświadczeniem badawczym w przeliczeniu na pełne etaty lub posiadający stopień naukowy doktora.
Obszar badań (proszę wybrać główny obszar badań i dodatkowy obszar badań (nieobowiązkowo))

Fizyka
Optyka
Inżynieria (poddziedzina: inżynieria biomedyczna)

Rodzaj umowy: tymczasowa
Status pracy: pełny etat
Liczba godzin w tygodniu: 40

Termin składania podań: 10/07/2022 o godz. 12:00

Przewidywana data rozpoczęcia pracy: 01.08.2022 r.

Jak się zgłosić: E-mail ekrutacja@ichf.edu.pl

 • konkurs na stanowisko naukowe w ramach funduszy statutowych:
 • uwagi typu: „pod numerem referencyjnym: ICHF 21/2022 (maile bez tego numeru nie będą rozpatrywane!)” należy umieścić w [Dodatkowe uwagi] (na końcu formularza)

INFORMACJE O ZATRUDNIENIU

Zespół Optyki Fizycznej i Biofotoniki, Zakład Chemii Fizycznej Układów Biologicznych.

Osoba kontaktowa E-mail: asalamonczyk@ichf.edu.pl

Telefon (np. (+48) 987 654 1234)

Liczba dostępnych stanowisk: 2

WYMAGANIA

Wymagany poziom wykształcenia

Główna dziedzina badań: Fizyka (poddziedzina badawcza: optyka). Inżynieria (poddziedzina badawcza: inżynieria biomedyczna)
Poziom: Stopień naukowy doktora w dziedzinie fizyki/inżynierii (optyka, automatyka, informatyka, elektronika) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rozpoczęciem pracy w projekcie
Umiejętności/kwalifikacje

Poszukujemy pierwszej osoby (współinwestora), która będzie odpowiedzialna za większość prac teoretycznych, symulacje komputerowe, programowanie akwizycji danych i końcowe przetwarzanie danych. Osoba ta będzie również brała czynny udział w przeprowadzaniu eksperymentów, pisaniu publikacji, patentów itp. Współinwestor ma za zadanie „wygenerować” 40% wszystkich wyników potrzebnych do rozwiązania wszystkich trzech zadań naukowych.

Rozwój dynamicznej teorii koherencji przestrzennej, optymalizacja masek fazowych, tworzenie algorytmów, pisanie oprogramowania do akwizycji i przetwarzania danych, budowa wstępnego układu optycznego do eksperymentalnej weryfikacji modelu.

Poszukujemy drugiego współbadacza, który będzie odpowiedzialny za większość eksperymentalnych działań optycznych, budowę przyrządów eksperymentalnych i przeprowadzanie wszystkich wymaganych optymalizacji. Będzie on/ona kierował/a prowadzeniem eksperymentów, a także pisaniem publikacji, patentów itp. Zadania: Budowa optycznych zestawów STOC-FD-FF-OCT, projektowanie i budowa systemów wykorzystujących alternatywne modulatory przestrzenne światła (światłowody wielomodowe), rozwój instrumentów szybkiego obrazowania wykorzystujących przestrzenne modulatory fazy, rozwój multimodalnego oprzyrządowania wykorzystującego STOC i standardowy mikroskop, przeprowadzanie eksperymentów i analiza danych, przygotowanie fantomów.

Wymagania szczegółowe

 • Zaawansowane umiejętności programowania komputerowego (Python, Matlab, C++),
 • Wcześniejsze doświadczenie w implementacji i stosowaniu algorytmów głębokiego uczenia z wykorzystaniem TensorFlow, Keras API lub innej równoważnej biblioteki.
 • Kreatywność i entuzjazm mierzone jakością i liczbą projektów, dorobkiem naukowym, stażami
 • autorstwo w recenzowanych publikacjach i patentach, w których Kandydat uczestniczył i miał swój wkład.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i krytycznego rozwiązywania problemów
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i zarządzania czasem
 • Doświadczenie eksperymentalne w zakresie fizyki optycznej
 • Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Elastyczność i umiejętność pracy w multidyscyplinarnym i wielokulturowym zespole badawczym
 • Bezpośrednie doświadczenie w zakresie obrazowania optycznego będzie dodatkowym atutem
 • doświadczenie w dostosowywaniu do potrzeb klienta i komercjalizacji systemów optycznych
 • doświadczenie w zastosowaniach medycznych urządzeń opartych na rozwiązaniach optycznych

Wymagane języki

Angielski
Poziom: Dobry

Wymagane doświadczenie badawcze

Dziedzina badań: Inżynieria (poddziedzina: inżynieria biomedyczna)
Lata doświadczenia badawczego: 5-7

DODATKOWE INFORMACJE

Korzyści

 • pełny kontrakt (wspierany przez NCN DAINA 2 „Objętościowa rekonstrukcja obrazu z filtracją nadmiarowej informacji fazowej” grant nr 2020/38/L/ST2/00556 z możliwością przedłużenia w zależności od regulaminu projektu i funduszy);
 • konkurencyjne wynagrodzenie (do 11 000 zł/miesiąc brutto, w zależności od doświadczenia);
 • możliwość pracy w interdyscyplinarnym dziale badawczym z silnym wsparciem ze strony grup chemii i fizyki w ramach Instytutu;
 • współpraca z partnerami przemysłowymi i naukowymi.

Korzyści związane z rozwojem kariery

Wybrany kandydat będzie częścią wysoce doświadczonego, multidyscyplinarnego zespołu. Będzie miał możliwość poszerzania swojej wiedzy i konfrontowania się z nowymi zadaniami, których efektem będą nowe rozwiązania techniczne i zastosowania. Zobacz też: http://pob-lab.com;
Instytut zapewnia możliwość udziału w programie ERASMUS +.

Kryteria kwalifikacyjne

Doktorat w dziedzinie fizyki/inżynierii, specjalność optyka

Proces selekcji

Kompletne zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:

 • Curriculum vitae;
 • List motywacyjny;
 • Skan lub kserokopia dyplomu doktorskiego kandydata;
 • Opis osiągnięć ze szczególnym uwzględnieniem projektów, zadań, którymi się zajmował, publikacji (jeśli dotyczy) itp. związanych z wymaganymi kwalifikacjami merytorycznymi.

Termin składania podań upływa 10 lipca 2022 r. o godz. 12:00.

Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający główne kryteria kwalifikacyjne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniach 11-17 maja 2022 r. w IChF PAN lub online.

Stanowisko zostanie obsadzone zgodnie z polityką zatrudnienia Instytutu Chemii Fizycznej PAN; Kandydaci mogą zapoznać się z polityką zatrudnienia w IChF PAN na stronie: https://ichf.edu.pl/files/csr/ipc-procedures.pdfThe Instytut jest również zaangażowany w działania na rzecz równości w zatrudnieniu (m.in. Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych) i z zadowoleniem przyjmuje zgłoszenia wszystkich wykwalifikowanych kandydatów spełniających wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

 • Wybrany zostanie jeden kandydat.
 • Wyniki konkursu są podawane do wiadomości publicznej.
 • Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone nie później niż 31 lipca 2022 r.
 • W przypadku niepodpisania umowy przez najlepszego kandydata, z powodu rezygnacji, zastrzegamy sobie prawo do wyboru kolejnego kandydata z listy rankingowej.
 • Kandydatom, którzy zostali negatywnie zaopiniowani przez Komisję Konkursową lub kandydatom niezakwalifikowanym do zatrudnienia przysługuje prawo odwołania się od wyników oceny. Odwołanie wnosi się do Dyrektora Instytutu w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownej informacji. Decyzja Dyrektora Instytutu jest ostateczna.
 • Przewidywany termin rozpoczęcia pracy in-situ to 1 sierpnia 2022 r.
 • Zgłoszenia drogą mailową: rekrutacja@ichf.edu.pl, WAŻNE: tytuł maila „Rekrutacja nr 21/2022”.

Uwagi dodatkowe

Składając aplikację wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, NIP: 5250008755 („Instytut”). Instytut będzie przetwarzał Państwa dane w celu prowadzenia działalności naukowej i badawczej, świadczenia usług i kontaktu z Instytutem, na podstawie umowy (w związku z realizacją umowy lub w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR), prawnie uzasadnionego interesu Instytutu (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR) – w zależności od okoliczności.

Mają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawienia); usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Instytutu.

https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/RODO_klauzula_informacyjna.pdf