dr Natalia Ochocka-Lewicka

Tytuł naukowy:

Dr Natalia Ochocka-Lewicka uzyskała stopień magistra nauk neurobiologicznych w 2016 na uczelniach Charité Universitätsmedizin w Berlinie oraz Vrije Universiteit w Amsterdamie. W 2022 r. zdobyła stopień doktora nauk biologicznych w Instytucie im. Nenckiego.

Obszary badawcze:

różnorodność komórkowa w mikrośrodowisku guza oraz różnice płciowe w aktywacji komórek odpornościowych w odpowiedzi na nowotwór

Researcher's ORCID Id: https://orcid.org/0000-0003-1464-6382

W czasie studiów doktoranckich w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego dr Ochocka-Lewicka badała rolę komórek odpornościowych w rozwoju glejaków oraz była zaangażowana w projekty komercyjne nad immunoterapiami TCR.

Dr Ochocka-Lewicka była kierownikiem grantu NCN Preludium, jest laureatką nagrody FNP START oraz współautorką 8 publikacji naukowych w tym prac opublikowanych w Nature Communications oraz Cell Reports.

Pracuje obecnie w grupie Genomiki Obliczeniowej ICTER na stanowisku Post-doc w ramach grantu OPUS 21.