dr Marcin Tabaka

Tytuł naukowy:

Magisterium na Uniwersytecie Jagiellońskim, Doktorat w Instytucie Chemii Fizycznej (PAN)

Stanowisko:

Lider Grupy CGG

Obszary badawcze:

Ekspresja genów, wysokoprzepustwa genomika pojedynczej komórki, reprogramowanie komórkowe, immunologia, patogeneza raka

Dr Marcin Tabaka ukończył studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2004 r. Stopień doktora uzyskał w 2009 roku w Instytucie Chemii Fizycznej, PAN, gdzie w latach 2010-2014 odbywał pierwszy staż podoktorski. W ramach drugiego stażu (2014-2019) pracował w kierowanym przez prof. Aviv Regev Klarman Cell Observatory w prestiżowym ośrodku Broad Institute of MIT and Harvard (Cambridge, Stany Zjednoczone).

Karierę kierownika zespołu badawczego rozpoczął w MCBO we wrześniu 2020. Dr. Marcin Tabaka jest współautorem 27 artykułów naukowych opublikowanych w wysoko notowanych czasopismach takich jak Nature, Cell, czy PNAS (Google Scholar). Naukowe zainteresowania dr. Tabaki obejmują różnorodne obszary badawcze, w których wykorzystywana jest technologia wysokoprzepustowej genomiki na poziomie pojedynczych komórek. Badania, w jakich dotychczas był zaangażowany dotyczyły między innymi reprogramowania komórkowego, immunologii i raka.