dr inż. Marta Mikuła-Zdańkowska

Tytuł naukowy:

Stopień doktora w 2021 roku na Politechnice Warszawskiej

Stanowisko:

Postdoktorant

Obszary badawcze:

interferometria, cyfrowa mikroskopia holograficzna, metrologia optyczna, biofotonika

Dr Mikuła-Zdańkowska ukończyła studia licencjackie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie, specjalista – Optyka okularowa i optometria), a w 2012 roku ukończyła studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej (Inżynieria Fotoniczna).

Rozprawa doktorska dr Mikuły-Zdańkowskiej poświęcona była cyfrowej mikroskopii holograficznej do rekonstrukcji kształtu mikroobiektów optycznych. Celem badań prowadzonych w ramach jej rozprawy było opracowanie nowych rozwiązań i metod pomiarowych w mikroskopii holograficznej pozwalających przezwyciężyć podstawowe ograniczenia tej techniki.

Do zespołu Optyki Fizycznej i Biofotoniki dr Mikuła-Zdańkowska dołączyła w grudniu 2022 na pozycję postdoktorantki w ramach projektu NCN DAINA. W ICTER poszerza swoją wiedzę i łączy swoje doświadczenie w zakresie optometrii i fotoniki rozwijając metodę OCT.

dr Natalia Ochocka-Lewicka

Tytuł naukowy:

Dr Natalia Ochocka-Lewicka uzyskała stopień magistra nauk neurobiologicznych w 2016 na uczelniach Charité Universitätsmedizin w Berlinie oraz Vrije Universiteit w Amsterdamie. W 2022 r. zdobyła stopień doktora nauk biologicznych w Instytucie im. Nenckiego.

Obszary badawcze:

różnorodność komórkowa w mikrośrodowisku guza oraz różnice płciowe w aktywacji komórek odpornościowych w odpowiedzi na nowotwór

Researcher's ORCID Id: https://orcid.org/0000-0003-1464-6382

W czasie studiów doktoranckich w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego dr Ochocka-Lewicka badała rolę komórek odpornościowych w rozwoju glejaków oraz była zaangażowana w projekty komercyjne nad immunoterapiami TCR.

Dr Ochocka-Lewicka była kierownikiem grantu NCN Preludium, jest laureatką nagrody FNP START oraz współautorką 8 publikacji naukowych w tym prac opublikowanych w Nature Communications oraz Cell Reports.

Pracuje obecnie w grupie Genomiki Obliczeniowej ICTER na stanowisku Post-doc w ramach grantu OPUS 21.

dr Jagoda Płaczkiewicz

Stanowisko:

Post-doc

Obszary badawcze:

Molecular Biology, Genetics, Virology

Opis

dr Sławomir Tomczewski

Tytuł naukowy:

Doktor, Politechnika Warszawska

Stanowisko:

Post-doc

Obszary badawcze:

Optoretinografia, optyczna koherentna tomografia, interferometria, holografia

Uzyskał tytuł doktora na Politechnice Warszawskiej. W trakcie studiów doktoranckich uczestniczył również w trzech projektach ACTPHAST, w których współpracował z firmami. Dwa z tych projektów były prowadzone z firmą Kongsberg Automotive, a jeden z firmą Difrotec.


Po ukończeniu studiów doktoranckich zdobywał doświadczenie komercyjne pracując w EDC Warsaw (General Electric Aviation) jako Software Engineer. Przed objęciem obecnego stanowiska, pracował jako Holographic System Engineer w Envisics LTD (Milton Keynes, UK).

Obecnie zajmuje się rozwojem metody flicker optoretinography, w której OCT jest wykorzystywana do pomiaru odpowiedzi siatkówki na stymulację okresowymi impulsami światła.