dr Agata Kotulska

Tytuł naukowy:

Tytuł magistra na Politechnice Wrocławskiej, wydziale Podstawowych Problemów Techniki, na kierunku Fizyka Techniczna, o specjalności Nanoinżynieria. Stopień naukowy doktora z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Opis

Praca inżynierska i magisterska Agaty Kotulskiej była realizowana w Grupie Optyki Światłowodów, a dotyczyła teoretycznego i eksperymentalnego zbadania właściwości parametrów transmisyjnych światłowodów.

W ramach kontynuacji pracy naukowej pani Agata Kotulska realizowała badania w dziedzinie spektroskopii optycznej, w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Praca doktorska pani Agaty Kotulskiej, której promotorem był prof. Artur Bednarkiewicz, dotyczyła właściwości luminescencyjnych nanokryształów domieszkowanych jonami lantanowców. Zakres tematyczny prowadzonych badań obejmował charakteryzację właściwości zjawiska Försterowskiego Rezonansowego Transferu Energii (ang. Förster Resonance Energy Transfer, FRET) oraz lawinowej emisji fotonów (ang. Photon Avalanche, PA). Celem pracy doktorskiej Pani Kotulskiej było przeprowadzenie eksperymentów związanych z wymienionymi zjawiskami, w tym pomiarów widm emisji oraz czasów życia luminescencji, jak również tworzenie modeli fizycznych oraz analiza badanych procesów spektroskopowych.

Aktualnie dr Kotulska zatrudniona jest w grupie Fizyki Optycznej i Biofotoniki (zespole Obrazowania Optycznego) w ICTER na stanowisku Postdoktoranta.

W czasie wolnym od prowadzenia badań naukowych dr Agatę Kotulską można spotkać na górskich szlakach.

dr inż. Marta Mikuła-Zdańkowska

Tytuł naukowy:

Stopień doktora w 2021 roku na Politechnice Warszawskiej

Stanowisko:

Postdoktorant

Obszary badawcze:

interferometria, cyfrowa mikroskopia holograficzna, metrologia optyczna, biofotonika

Opis

Dr Mikuła-Zdańkowska ukończyła studia licencjackie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (Zastosowanie fizyki w biologii i medycynie, specjalista – Optyka okularowa i optometria), a w 2012 roku ukończyła studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej (Inżynieria Fotoniczna).

Rozprawa doktorska dr Mikuły-Zdańkowskiej poświęcona była cyfrowej mikroskopii holograficznej do rekonstrukcji kształtu mikroobiektów optycznych. Celem badań prowadzonych w ramach jej rozprawy było opracowanie nowych rozwiązań i metod pomiarowych w mikroskopii holograficznej pozwalających przezwyciężyć podstawowe ograniczenia tej techniki.

Do zespołu Optyki Fizycznej i Biofotoniki dr Mikuła-Zdańkowska dołączyła w grudniu 2022 na pozycję postdoktorantki w ramach projektu NCN DAINA. W ICTER poszerza swoją wiedzę i łączy swoje doświadczenie w zakresie optometrii i fotoniki rozwijając metodę OCT.

dr Natalia Ochocka-Lewicka

Tytuł naukowy:

Dr Natalia Ochocka-Lewicka uzyskała stopień magistra nauk neurobiologicznych w 2016 na uczelniach Charité Universitätsmedizin w Berlinie oraz Vrije Universiteit w Amsterdamie. W 2022 r. zdobyła stopień doktora nauk biologicznych w Instytucie im. Nenckiego.

Obszary badawcze:

różnorodność komórkowa w mikrośrodowisku guza oraz różnice płciowe w aktywacji komórek odpornościowych w odpowiedzi na nowotwór

Researcher's ORCID Id: https://orcid.org/0000-0003-1464-6382
Opis

W czasie studiów doktoranckich w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego dr Ochocka-Lewicka badała rolę komórek odpornościowych w rozwoju glejaków oraz była zaangażowana w projekty komercyjne nad immunoterapiami TCR.

Dr Ochocka-Lewicka była kierownikiem grantu NCN Preludium, jest laureatką nagrody FNP START oraz współautorką 8 publikacji naukowych w tym prac opublikowanych w Nature Communications oraz Cell Reports.

Pracuje obecnie w grupie Genomiki Obliczeniowej ICTER na stanowisku Post-doc w ramach grantu OPUS 21.

dr Sathi Goswami

Opis

Dr Sathi Goswami uzyskała doktorat z chemii biofizycznej w Saha Institute of Nuclear Physics, w ramach University of Calcutta, Kolkata, Indie w 2018 roku. Podczas swojego doktoratu badała m.in. interakcję niesteroidowych leków przeciwzapalnych i ich kompleksów metali z DNA i białkami poprzez badania spektroskopowe i obrazowe. Badała również wpływ tych leków i kompleksów na standardowe komórki nowotworowe HeLa, aby wykazać zmiany na poziomie epigenetycznym poziomie. Następnie dołączyła jako stypendysta podoktorski w Indian Institute of Technology Bombay, Maharashtra, Indie w 2018 roku. Na studiach podoktorskich jej badania koncentrowały się na. charakteryzacji interakcji lek-białko z wykorzystaniem różnych spektroskopii. We wrześniu 2022 r.
dołączyła do Integrated Structural Biology lab w ICTER jako postdoctoral fellow, aby pracować nad m.in. strukturą i funkcjami różnych białek zaangażowanych w cykl widzenia.

dr Mehdi Borjkhani

Tytuł naukowy:

Inżynier biomedyczny, ukończył Uniwersytet w Teheranie, Iranie

Stanowisko:

Post-doc

Obszary badawcze:

Sieci Neuronalne

Opis

Jego praca doświadczalna polega na modelowaniu sieci neuronalnych złożonych z wielu różnych populacji neuronalnych i analizie danych.

dr Michał Dąbrowski

Tytuł naukowy:

Doktorat z fizyki kwantowej (z wyróżnieniem) uzyskany na Uniwersytecie Warszawskim w 2019 r.

Stanowisko:

Post-doc

Obszary badawcze:

optyka kwantowa, fizyka AMO (atomowa, molekularna i optyczna), rozpraszanie światła, obrazowanie optyczne, techniki kształtowania frontu falowego

Opis

Podczas studiów doktoranckich brałem udział w eksperymentach nad przechowywaniem stanów kwantowych w ośrodkach atomowych (tzw. pamięć kwantowa). Wykazałem, że możliwe jest przechowywanie i odzyskiwanie na żądanie wielu fotonów oraz zmiana własności powstałego w ten sposób stanu splątanego, przy użyciu przestrzennego modulatora światła (SLM).

Główną motywacją było stworzenie procesora operującego na fotonach, zdolnego do wykonywania określonych obliczeń dla bardziej złożonych układów kwantowych. Bazując na wcześniejszych doświadczeniach podjąłem staż podoktorski w Paryżu, w grupie zajmującej się badaniem ośrodków rozpraszających światło. W moim projekcie badawczym starałem się zbudować kwantowy symulator oparty na kształtowaniu czoła fali świetlnej, z wykorzystaniem procesu rozpraszania w światłowodach, mając z tyłu głowy zastosowanie poznanych metod do obrazowania biomedycznego.

Fascynujący świat rozpraszania światła zaprowadził mnie na drugie stanowisko podoktorskie w obecnej grupie, gdzie realizuję projekt dotyczący dwufotonowej fluorescencji ludzkiego oka w celu uniknięcia rozpraszania i absorpcji w oku pochodzącej ze wzbudzenia światłem widzialnym, co otwiera drogę do lepszego zrozumienia procesu widzenia.

dr Piotr Kasprzycki

Tytuł naukowy:

Doktor Nauk Fizycznych, Uniwersytet Warszawski, Polska

Stanowisko:

Post-doc

Obszary badawcze:

Optyczna koherentna tomografia czuła na polaryzację, czasowo-rozdzielcza spektroskopia fluorescencyjna

Zatrudniony na stanowisku post-doc’a, gdzie zajmuje się badaniami z zakresu bioobrazowania w tym projektuje i buduje innowacyjny system optycznej koherentnej tomografii wrażliwej na polaryzację (PS-OCT) oraz bada czasowo-rozdzielcze sygnały fluorescencyjne z ludzkiego oka. 

Stopień doktora Nauk Fizycznych uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim w roku 2018.  

W trakcie studiów doktoranckich specjalizował się w czasowo-rozdzielczej spektroskopii fluorescencyjnej fotoaktywnych cząsteczek organicznych oraz w technice skorelowanego w czasie zliczania pojedynczych fotonów. 

dr Vineeta Kaushik

Tytuł naukowy:

Doktorat z biofizyki na Południowym Kampusie Uniwersytetu Delhi, New Delhi, Indie.

Stanowisko:

Postdoctoral Researcher

Obszary badawcze:

Białka biorące udział w cyklu widzenia

Opis

Vineeta Kaushik uzyskała tytuł doktora biofizyki na University of Delhi South Campus, New Delhi, Indie, w 2020 roku. Podczas studiów doktoranckich zdobyła doświadczenie w biofizycznej i biochemicznej charakterystyce białek archetypowych oraz specjalizowała się w bioinformatyce. W marcu 2021 roku dołączyła do laboratorium Integrated Structural Biology w ICTER jako Postdoc fellow, aby pracować nad strukturą i funkcjonalnym wyjaśnieniem różnych białek zaangażowanych w cykl widzenia.