dr Sathi Goswami

Opis

Dr Sathi Goswami uzyskała doktorat z chemii biofizycznej w Saha Institute of Nuclear Physics, w ramach University of Calcutta, Kolkata, Indie w 2018 roku. Podczas swojego doktoratu badała m.in. interakcję niesteroidowych leków przeciwzapalnych i ich kompleksów metali z DNA i białkami poprzez badania spektroskopowe i obrazowe. Badała również wpływ tych leków i kompleksów na standardowe komórki nowotworowe HeLa, aby wykazać zmiany na poziomie epigenetycznym poziomie. Następnie dołączyła jako stypendysta podoktorski w Indian Institute of Technology Bombay, Maharashtra, Indie w 2018 roku. Na studiach podoktorskich jej badania koncentrowały się na. charakteryzacji interakcji lek-białko z wykorzystaniem różnych spektroskopii. We wrześniu 2022 r.
dołączyła do Integrated Structural Biology lab w ICTER jako postdoctoral fellow, aby pracować nad m.in. strukturą i funkcjami różnych białek zaangażowanych w cykl widzenia.

dr Mehdi Borjkhani

Tytuł naukowy:

Inżynier biomedyczny, ukończył Uniwersytet w Teheranie, Iranie

Stanowisko:

Post-doc

Obszary badawcze:

Sieci Neuronalne

Opis

Jego praca doświadczalna polega na modelowaniu sieci neuronalnych złożonych z wielu różnych populacji neuronalnych i analizie danych.

dr Michał Dąbrowski

Tytuł naukowy:

Doktorat z fizyki kwantowej (z wyróżnieniem) uzyskany na Uniwersytecie Warszawskim w 2019 r.

Stanowisko:

Post-doc

Obszary badawcze:

optyka kwantowa, fizyka AMO (atomowa, molekularna i optyczna), rozpraszanie światła, obrazowanie optyczne, techniki kształtowania frontu falowego

Opis

Podczas studiów doktoranckich brałem udział w eksperymentach nad przechowywaniem stanów kwantowych w ośrodkach atomowych (tzw. pamięć kwantowa). Wykazałem, że możliwe jest przechowywanie i odzyskiwanie na żądanie wielu fotonów oraz zmiana własności powstałego w ten sposób stanu splątanego, przy użyciu przestrzennego modulatora światła (SLM).

Główną motywacją było stworzenie procesora operującego na fotonach, zdolnego do wykonywania określonych obliczeń dla bardziej złożonych układów kwantowych. Bazując na wcześniejszych doświadczeniach podjąłem staż podoktorski w Paryżu, w grupie zajmującej się badaniem ośrodków rozpraszających światło. W moim projekcie badawczym starałem się zbudować kwantowy symulator oparty na kształtowaniu czoła fali świetlnej, z wykorzystaniem procesu rozpraszania w światłowodach, mając z tyłu głowy zastosowanie poznanych metod do obrazowania biomedycznego.

Fascynujący świat rozpraszania światła zaprowadził mnie na drugie stanowisko podoktorskie w obecnej grupie, gdzie realizuję projekt dotyczący dwufotonowej fluorescencji ludzkiego oka w celu uniknięcia rozpraszania i absorpcji w oku pochodzącej ze wzbudzenia światłem widzialnym, co otwiera drogę do lepszego zrozumienia procesu widzenia.

dr Piotr Kasprzycki

Tytuł naukowy:

Doktor Nauk Fizycznych, Uniwersytet Warszawski, Polska

Stanowisko:

Post-doc

Obszary badawcze:

Optyczna koherentna tomografia czuła na polaryzację, czasowo-rozdzielcza spektroskopia fluorescencyjna

Zatrudniony na stanowisku post-doc’a, gdzie zajmuje się badaniami z zakresu bioobrazowania w tym projektuje i buduje innowacyjny system optycznej koherentnej tomografii wrażliwej na polaryzację (PS-OCT) oraz bada czasowo-rozdzielcze sygnały fluorescencyjne z ludzkiego oka. 

Stopień doktora Nauk Fizycznych uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim w roku 2018.  

W trakcie studiów doktoranckich specjalizował się w czasowo-rozdzielczej spektroskopii fluorescencyjnej fotoaktywnych cząsteczek organicznych oraz w technice skorelowanego w czasie zliczania pojedynczych fotonów. 

Katarzyna Kordecka

Tytuł naukowy:

Stopień doktora, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Stanowisko:

Post-doc

Obszary badawcze:

Zapisy elektrofizjologiczne in vivo

Opis

Technik, pomaga w prowadzeniu doświadczeń, szczególnie odpowiada za pomoc w rejestracjach elektrofizjologicznych in vivo.

dr Vineeta Kaushik

Tytuł naukowy:

Doktorat z biofizyki na Południowym Kampusie Uniwersytetu Delhi, New Delhi, Indie.

Stanowisko:

Postdoctoral Researcher

Obszary badawcze:

Białka biorące udział w cyklu widzenia

Opis

Vineeta Kaushik uzyskała tytuł doktora biofizyki na University of Delhi South Campus, New Delhi, Indie, w 2020 roku. Podczas studiów doktoranckich zdobyła doświadczenie w biofizycznej i biochemicznej charakterystyce białek archetypowych oraz specjalizowała się w bioinformatyce. W marcu 2021 roku dołączyła do laboratorium Integrated Structural Biology w ICTER jako Postdoc fellow, aby pracować nad strukturą i funkcjonalnym wyjaśnieniem różnych białek zaangażowanych w cykl widzenia.

dr inż. Kamil Liżewski

Tytuł naukowy:

Doktor inżynier, Politechnika Warszawska

Stanowisko:

Postdoktorant

Obszary badawcze:

Zastosowanie głębokiego uczenia w biomedycynie, Widzenie komputerowe, Uczenie maszynowe

Jego zainteresowania badawcze skupiają się na połączeniu przetwarzania obrazów, algorytmów głębokiego uczenia i inżynierii oprogramowania w celu opracowania nowych lub ulepszenia istniejących nieinwazyjnych metod obrazowania biomedycznego.

dr Julita Machlowska

Tytuł naukowy:

Dr, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Stanowisko:

Post-doc

Obszary badawcze:

Wysokoprzepustowe sekwencjonowanie pojedynczych komórek (RNA i ATAC)

Dr. Julita Machlowska uzyskała stopień magistra biotechnologii w 2010 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim, a stopień doktora nauk medycznych w 2020 r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W latach 2012-2017 pracowała w Center for Medical Genomics – OMICRON, gdzie dalej rozwijała swoje kompetencje w zakresie sekwencjonowania następnej generacji.

Dr. Machlowska jest współautorką 4 prac przeglądowych oraz 7 prac oryginalnych (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57073862000).

Głównym zadaniem dr Machlowskiej w Zespole Genomiki Obliczeniowej jest przeprowadzenie wysokoprzepustowego sekwencjonowania (RNA i ATAC) w celu wyjaśnienia fundamentalnych zagadnień w badaniach oka.