dr Mehdi Borjkhani

Tytuł naukowy:

Inżynier biomedyczny, ukończył Uniwersytet w Teheranie, Iranie

Stanowisko:

Post-doc

Obszary badawcze:

Sieci Neuronalne

Opis

Jego praca doświadczalna polega na modelowaniu sieci neuronalnych złożonych z wielu różnych populacji neuronalnych i analizie danych.

dr Michał Dąbrowski

Tytuł naukowy:

Doktorat z fizyki kwantowej (z wyróżnieniem) uzyskany na Uniwersytecie Warszawskim w 2019r.

Stanowisko:

Post-doc

Obszary badawcze:

optyka kwantowa, fizyka AMO (atomowa, molekularna i optyczna), rozpraszanie światła, obrazowanie optyczne, techniki kształtowania frontu falowego

Podczas studiów doktoranckich brałem udział w eksperymentach nad przechowywaniem stanów kwantowych w ośrodkach atomowych (tzw. pamięć kwantowa). Wykazałem, że możliwe jest przechowywanie i odzyskiwanie na żądanie wielu fotonów oraz zmiana własności powstałego w ten sposób stanu splątanego, przy użyciu przestrzennego modulatora światła (SLM).

Główną motywacją było stworzenie procesora operującego na fotonach, zdolnego do wykonywania określonych obliczeń dla bardziej złożonych układów kwantowych. Bazując na wcześniejszych doświadczeniach podjąłem staż podoktorski w Paryżu, w grupie zajmującej się badaniem ośrodków rozpraszających światło. W moim projekcie badawczym starałem się zbudować kwantowy symulator oparty na kształtowaniu czoła fali świetlnej, z wykorzystaniem procesu rozpraszania w światłowodach, mając z tyłu głowy zastosowanie poznanych metod do obrazowania biomedycznego.

Fascynujący świat rozpraszania światła zaprowadził mnie na drugie stanowisko podoktorskie w obecnej grupie, gdzie realizuję projekt dotyczący dwufotonowej fluorescencji ludzkiego oka w celu uniknięcia rozpraszania i absorpcji w oku pochodzącej ze wzbudzenia światłem widzialnym, co otwiera drogę do lepszego zrozumienia procesu widzenia.

dr Sathi Goswami

Tytuł naukowy:

Tytuł doktora z chemii biofizycznej w Saha Institute of Nuclear Physics, University of Calcutta, Indie

Stanowisko:

Postdoktorant

Dr Sathi Goswami uzyskała doktorat z chemii biofizycznej w Saha Institute of Nuclear Physics, w ramach University of Calcutta, Kolkata, Indie w 2018 roku. Podczas swojego doktoratu badała m.in. interakcję niesteroidowych leków przeciwzapalnych i ich kompleksów metali z DNA i białkami poprzez badania spektroskopowe i obrazowe. Badała również wpływ tych leków i kompleksów na standardowe komórki nowotworowe HeLa, aby wykazać zmiany na poziomie epigenetycznym poziomie.

Następnie dołączyła jako stypendysta podoktorski w Indian Institute of Technology Bombay, Maharashtra, Indie w 2018 roku. Na studiach podoktorskich jej badania koncentrowały się na. charakteryzacji interakcji lek-białko z wykorzystaniem różnych spektroskopii. We wrześniu 2022 r. dołączyła do Integrated Structural Biology lab w ICTER jako postdoctoral fellow, aby pracować nad m.in. strukturą i funkcjami różnych białek zaangażowanych w cykl widzenia.

dr Piotr Kasprzycki

Tytuł naukowy:

Doktor Nauk Fizycznych, Uniwersytet Warszawski, Polska

Stanowisko:

Post-doc

Obszary badawcze:

Optyczna koherentna tomografia czuła na polaryzację, czasowo-rozdzielcza spektroskopia fluorescencyjna

Jestem pracownikiem naukowym w Grupie Optyki Fizycznej i Biofotoniki pod kierownictwem Prof. M. Wojtkowskiego w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Dołączyłem do tej Grupy w 2019 roku po uzyskaniu stopnia doktora nauk fizycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Specjalizuję się w obrazowaniu biomedycznym, w szczególności w polaryzacyjnej koherentnej tomografii optycznej, ilościowej mikroelastografii oraz w czasowo-rozdzielczych pomiarach fluorescencji. Te zaawansowane techniki torują drogę dla przełomowych odkryć w medycynie.

dr Vineeta Kaushik

Tytuł naukowy:

Doktorat z biofizyki na Południowym Kampusie Uniwersytetu Delhi, New Delhi, Indie

Stanowisko:

Postdoctoral Researcher

Obszary badawcze:

Białka biorące udział w cyklu widzenia

Vineeta Kaushik uzyskała tytuł doktora biofizyki na University of Delhi South Campus, New Delhi, Indie, w 2020 roku. Podczas studiów doktoranckich zdobyła doświadczenie w biofizycznej i biochemicznej charakterystyce białek archetypowych oraz specjalizowała się w bioinformatyce. W marcu 2021 roku dołączyła do laboratorium Integrated Structural Biology w ICTER jako Postdoc fellow, aby pracować nad strukturą i funkcjonalnym wyjaśnieniem różnych białek zaangażowanych w cykl widzenia.

dr Katarzyna Kordecka

Tytuł naukowy:

Stopień doktora, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

 

Stanowisko:

Post-doc

Obszary badawcze:

Zapisy elektrofizjologiczne in vivo

Opis

Technik w grupie Biologii Oka, pomaga w prowadzeniu doświadczeń, szczególnie odpowiada za pomoc w rejestracjach elektrofizjologicznych in vivo.

dr inż. Agata Kotulska

Tytuł naukowy:

Tytuł magistra inżyniera na Politechnice Wrocławskiej, wydziale Podstawowych Problemów Techniki, na kierunku Fizyka Techniczna, o specjalności Nanoinżynieria. Stopień naukowy doktora z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Stanowisko:

Post-doc

Obszary badawcze:

Obrazowanie biomedyczne, spektroskopia optyczna, nanoinżynieria.

Praca inżynierska i magisterska Agaty Kotulskiej była realizowana w Grupie Optyki Światłowodów, a dotyczyła teoretycznego i eksperymentalnego zbadania właściwości parametrów transmisyjnych światłowodów.

W ramach kontynuacji pracy naukowej pani Agata Kotulska realizowała badania w dziedzinie spektroskopii optycznej, w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Praca doktorska pani Agaty Kotulskiej, której promotorem był prof. Artur Bednarkiewicz, dotyczyła właściwości luminescencyjnych nanokryształów domieszkowanych jonami lantanowców. Zakres tematyczny prowadzonych badań obejmował charakteryzację właściwości zjawiska Försterowskiego Rezonansowego Transferu Energii (ang. Förster Resonance Energy Transfer, FRET) oraz lawinowej emisji fotonów (ang. Photon Avalanche, PA). Celem pracy doktorskiej Pani Kotulskiej było przeprowadzenie eksperymentów związanych z wymienionymi zjawiskami, w tym pomiarów widm emisji oraz czasów życia luminescencji, jak również tworzenie modeli fizycznych oraz analiza badanych procesów spektroskopowych.

Aktualnie dr Kotulska zatrudniona jest w grupie Fizyki Optycznej i Biofotoniki (zespole Obrazowania Optycznego) w ICTER na stanowisku Postdoktoranta.

W czasie wolnym od prowadzenia badań naukowych dr Agatę Kotulską można spotkać na górskich szlakach.

dr inż. Kamil Liżewski

Tytuł naukowy:

Doktor inżynier, Politechnika Warszawska

Stanowisko:

Postdoktorant

Obszary badawcze:

Zastosowanie głębokiego uczenia w biomedycynie, Widzenie komputerowe, Uczenie maszynowe

Stopień doktora uzyskał na Politechnice Warszawskiej. Jego studia doktoranckie koncentrowały się na rozwoju nowych technik cyfrowej mikroskopii holograficznej i systemów mikrooptyki pomiarowej.

Po uzyskaniu stopnia doktora współpracował z różnymi firmami komercyjnymi: Kongsberg Automotive, Difrotec. Wcześniej pracował jako analityk danych w Transition Technologies S.A., gdzie zdobył doświadczenie w obszarach uczenia maszynowego i głębokiego uczenia.

W ICTER łączy uczenie głębokie, doświadczenie w tworzeniu oprogramowania i wiedzę z zakresu fotoniki w celu opracowania nowych lub ulepszenia istniejących nieinwazyjnych metod obrazowania biomedycznego.