Andrew Dick, Profesor

Opis

Andrew D. Dick F. Med. Sci.

Dyrektor Instytutu Okulistyki UCL

Duke Elder Professor of Ophthalmology, UCL Institute of Ophthalmology. Londyn, Wielka Brytania

Profesor okulistyki, Uniwersytet w Bristolu, Wielka Brytania

Współkieruje Narodowym Instytutem Zdrowia ds. Badań Biomedycznych (National Health Institute for Research Biomedical Research Centre), przy Moorfields Eye Hospital i UCL-Institute of Ophthalmology, Londyn.

Profesor Andrew Dick uzyskał kwalifikacje medyczne, a także stopień naukowy w dziedzinie biochemii (BSc (Hons)) na Uniwersytecie Londyńskim, a podczas swojej edukacji medycznej spędził czas jako sponsorowany przez MRC współpracownik badawczy w dziedzinie biochemii u profesora Colemana w Yale. Po przeszkoleniu w zakresie chorób wewnętrznych i MRCP rozpoczął rezydenturę okulistyczną i uzyskał stopień naukowy w zakresie immunologii w 1993 roku na Uniwersytecie w Aberdeen u profesora Johna Forrestera. Johna Forrestera. W ramach stypendium MRC Post Doctoral Travelling Fellowship pracował z Jonem Sedgwickiem w Centenary Institute of Cancer Medicine and Cell Biology w Sydney w Australii. Jego doświadczenie kliniczne obejmuje zapalne choroby oczu, medyczne i chirurgiczne siatkówki.

Jego badania obejmują badania podstawowe i translacyjne, które prowadzą do wczesnych faz badań nad zapaleniem związanym z autozapaleniem, autoimmunologicznymi i degeneracyjnymi chorobami siatkówki, jak również randomizowane badania kontrolne nad terapią immunomodulacyjną w zapaleniu błony naczyniowej oka. Profesor Dick został mianowany Członkiem Akademii Nauk Medycznych (UK) w 2007 roku za znaczący wkład w badania i stypendia w medycynie oraz otrzymał doroczną nagrodę Alcon Research Institute w 2011 roku.

Zanim został dyrektorem UCL-Institute of Ophthalmology, był dyrektorem ds. badań na Wydziale Medycyny i Stomatologii Uniwersytetu w Bristolu. Wcześniej był redaktorem British Journal of Ophthalmology, prezesem European Vision and Eye Research (EVER), mistrzem Oxford Ophthalmological Congress i wiceprezesem ARVO.

Francesca Fanelli, Profesor

Stanowisko:

Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Italy

Opis

Prof. Francesca Fanelli pracuje na Uniwersytecie Modeny i Reggio Emilia (UNIMORE), na Wydziale Nauk o Życiu w Modenie, we Włoszech. Posiada tytuł magistra chemii medycznej, z Uniwersytetu w Bari, we Włoszech (1989) oraz tytuł doktora chemii medycznej w obszarze Computational Medicinal and Biophysical Chemistry z Uniwersytetu w Bari (1994). W latach 1994-2001 była stypendystką podoktorską w UNIMORE z częstymi pobytami na Uniwersytecie w Lozannie (Szwajcaria) w ramach współpracy naukowej. W latach 2000-2005 Prof. Fanelli pracowała jako zewnętrzny konsultant Serono Pharmaceutical Research Institute (Genewa, Szwajcaria). Od 2002 do 2006 roku była asystentką naukowca w Dulbecco Telethon Institute (DTI), prowadzonym przez Wydział Chemii, UNIMORE. DTI jest programem osobistych nagród stworzonym w celu uniknięcia „Drenażu Mózgów” lub umożliwienia „Pozyskiwania Mózgów”. W latach 2007-2011 była naukowcem stowarzyszonym DTI, goszczonym przez Wydział Chemii, UNIMORE. Następnie od 2007 do 2019 roku była Profesorem Nadzwyczajnym Biochemii, na Wydziale Nauk Przyrodniczych, UNIMORE, a od 2019 do chwili obecnej jest Profesorem Biochemii, na Wydziale Nauk Przyrodniczych, UNIMORE. Od 2002 roku jest Liderką grupy Computational Structural Biology (https://www.csbl.unimore.it/) na Uniwersytecie w Modenie i Reggio Emilia. Jej główne tematy badawcze obejmują:  

  • Komputerowe modelowanie i symulacje RasGTPaz i ich GEF-ów, ze szczególnym uwzględnieniem GPCR-ów i heterotrimerycznych białek G;
  • strukturalne uwarunkowania mutacji opsyn pręcikowych związanych z autosomalnie dominującym Retinitis Pigmentosa;
  • rozwój i zastosowanie oprogramowania do analizy strukturalnej symulacji molekularnych;
  • rozwój i zastosowanie narzędzi i protokołów do przewidywania zespołów ponadmakromolekularnych;

Pełna lista publikacji znajduje się poniżej:

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=tkFT9g4AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate.

Pablo Artal, Profesor

Opis

Pablo Artal studiował fizykę na Uniwersytecie w Saragossie. Odbył staż podoktorski w Madrid-CSIC „Instituto de Optica” pod kierunkiem Javiera Santamarii, staż podoktorski najpierw na Uniwersytecie Cambridge (Wielka Brytania), a później w Institut d’Optique w Orsay we Francji. Uzyskał stanowisko badacza w Instituto de Optica. W 1994 r. został pierwszym profesorem zwyczajnym optyki na Uniwersytecie w Murcji w Hiszpanii, zakładając „Laboratorio de Optica”. Spędził lata szabatowe w Rochester (USA) i Sydney (Australia), a obecnie jest wybitnym profesorem wizytującym na Central South University w Changsha, Chiny. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na optyce oka i siatkówki oraz na rozwoju optycznych i elektronicznych technik obrazowania, które mają zastosowanie w okulistyce i biomedycynie.
Opublikował ponad 300 artykułów, które uzyskały ponad 22200 cytowań (h-index 78). Został wybrany na członka Optical Society of America (OSA) w 1999 roku, fellow of the Association for research in Vision and Ophthalmology (ARVO) w 2009 i 2013 roku (złota klasa), fellow of the European Optical Society (EOS) w 2014 roku oraz fellow of the SPIE w 2016 roku. W 2013 roku otrzymał „Edwin H. Land Medal” za wkład naukowy w rozwój alternatyw diagnostycznych i korekcyjnych w optyce wzrokowej. W 2014 roku został wyróżniony grantem Advanced Research Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. W 2015 roku otrzymał nagrodę „King Jaime I”. W 2018 roku otrzymał hiszpańską nagrodę National Research „Juan de la Cierva”, a w 2019 roku nagrodę „Edgar D. Tillyer” przyznawaną przez OSA za „pionierskie wykorzystanie technologii optyki i fotoniki do rozwikłania ludzkiego systemu wizualnego i poprawy diagnostyki i korekcji wzroku”. W 2021 roku otrzymał medal Hiszpańskiego Królewskiego Towarzystwa Fizycznego. Jest współwynalazcą 30 międzynarodowych patentów w dziedzinie Optyki i Okulistyki oraz współzałożycielem czterech spin-offów.

Arie Gruzman, Profesor nadzwyczajny

Opis

Arie Gruzman urodził się w Gorkim, ZSRR w 1970 roku. W 1988 roku ukończył First Nurse College, Gorki, ZSRR ( pielęgniarstwo praktyczne, Summa cum Laude). Następnie rozpoczął studia w Instytucie Medycznym, Gorki, ZSRR (MD). Studia zostały przerwane na trzecim roku z powodu repatriacji do Izraela. W 1996 r. uzyskał tytuł B.Sc. w dziedzinie chemii medycznej na Uniwersytecie Bar-Ilan, Ramat-Gan, Izrael. S. Sassona, School of Pharmacy, Faculty of Medicine, Hebrew University of Jerusalem, Jerozolima, Izrael, w 2003 r. Uzyskał bezpośredni tytuł doktora (Summa cum Laude) w dziedzinie farmakologii. Następnie przeniósł się do USA, gdzie odbył staż podoktorski na University of California, San Francisco oraz Research Institute of Pacific Medical Center w San Francisco, pod nadzorem Prof. V. Lingappa. Od 2009 roku jest członkiem wydziału na Wydziale Chemii, Bar-Ilan University, Izrael. Od 2011 do 2015 roku pełnił funkcję wiceprezesa Israel Association of Medicinal Chemistry. Został wybrany na przedstawiciela Izraela w Chemistry and Human Health, Division of International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) na kadencję 2022-2023. Jest również jednym z założycieli startupowej firmy zajmującej się rozwojem leków „AltA-ZuZ”. Jego grupa badawcza ma na celu opracowanie nowych kandydatów na leki przeciwko kilku wyniszczającym ludzkość chorobom, takim jak ALS, choroby autoimmunologiczne, cukrzyca typu 2 i retinopatie.

Alison Hardcastle, Profesor

Opis

Prof. Alison Hardcastle, zastępca dyrektora Instytutu Okulistyki UCL, jest genetykiem molekularnym specjalizującym się w dziedzicznych chorobach oczu. Jej badania wykorzystują sekwencjonowanie nowej generacji do identyfikacji nowych genomowych przyczyn chorób, w tym wcześniej trudnych do wykrycia wariantów, takich jak warianty strukturalne, niekodujące mutacje w obrębie intronów lub regionów regulacyjnych. Laboratorium Hardcastle eksperymentalnie bada mechanizmy choroby na pochodzących od pacjenta indukowanych pluripotencjalnych komórkach macierzystych różnicujących się do RPE, organoidów siatkówki 3D i komórek nabłonka rogówki. Modele te umożliwiają badanie patogennych wariantów w kontekście genomowym i komórkowym oraz rozwój potencjalnych terapii, takich jak rozszerzanie genów AAV, edycja genów i oligonukleotydy antysensowne.

Dr. Pearse Keane

Opis

Pearse Keane jest profesorem sztucznej inteligencji medycznej w Instytucie Okulistyki UCL oraz konsultantem okulistą w Moorfields Eye Hospital w Londynie. Pochodzi z Irlandii i uzyskał tytuł lekarza na University College Dublin (UCD), kończąc studia w 2002 roku.

W 2016 roku zainicjował formalną współpracę między Moorfields Eye Hospital a Google DeepMind, w celu opracowania algorytmów sztucznej inteligencji (AI) do wcześniejszego wykrywania i leczenia chorób siatkówki. W sierpniu 2018 roku pierwsze wyniki tej współpracy zostały opublikowane w czasopiśmie, Nature Medicine. W maju 2020 roku wspólnie kierował pracami, ponownie opublikowanymi w Nature Medicine, mającymi na celu opracowanie systemu wczesnego ostrzegania przed zwyrodnieniem plamki związanym z wiekiem (AMD), zdecydowanie najczęstszą przyczyną ślepoty w wielu krajach.

W październiku 2019 roku znalazł się na liście Evening Standard Progress1000 najbardziej wpływowych londyńczyków (https://www.standard.co.uk/news/the1000), a w czerwcu 2020 roku został sprofilowany w The Economist (https://www.economist.com/technology-quarterly/2020/06/11/the-potential-and-the-pitfalls-of-medical-ai).

W 2022 roku znalazł się w „Top 10” „The Power List” magazynu The Ophthalmologist, rankingu 100 najbardziej wpływowych osób w świecie okulistyki https://theophthalmologist.com/power-list/2022.

Karl-Wilhelm Koch, Profesor

Opis

Karl-Wilhelm Koch jest od 2004 roku profesorem W3 biochemii na Uniwersytecie w Oldenburgu, w Niemczech, od 2013 roku pracuje na Katedrze Neuronauki, a w latach 2004-2012 w Instytucie Biologii i Nauk o Środowisku. W latach 1993 do 2004 był PD Dr. w Instytucie Biologicznego Przetwarzania Informacji w Centrum Badawczym Jülich, Niemcy, oraz był wykładowcą na Uniwersytecie w Kolonii, Niemcy. Od 1988 do 2004 roku był starszym naukowcem i kierownikiem laboratorium biochemii w Instytucie Biologicznego Przetwarzania Informacji w Centrum Badawczym Jülich, Niemcy. W latach 1987-1988 Prof. Koch był Postdoctoral fellow w Department of Cell Biology, Stanford University, California, USA ( Laboratorium Prof. Dr. Luberta Stryera). W 1986 r. ukończył studia jako Dr. rer. nat. w Biochemii (summa cum laude), University of Osnabrück, pod kierunkiem Prof. Dr. U. Benjamina Kauppa (University of Osnabrück, Niemcy, Department of Biophysics; Chair: Prof. Dr Wolfgang Junge). W 1993 r. prof. Koch uzyskał habilitację (venia legendi) w zakresie biochemii na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w Kolonii, w Niemczech. Jego mentorem był Prof. Dr. U. Benjamin Kaupp (Dyrektor Instytutu Biologicznego Przetwarzania Informacji, Centrum Badawcze Jülich, Niemcy).

Olaf Wolfgang Ralph Strauß, Profesor

Opis

Od 2012 roku jest profesorem W2 ds. okulistyki eksperymentalnej w Charité University Medicine Berlin. W latach 2007-2012 prof. Olaf Wolfgang Ralph Strauß pracował jako profesor W2 okulistyki doświadczalnej w University Medical Center Regensburg. W latach 2002-2007 był profesorem C3 okulistyki doświadczalnej na Uniwersytecie UKE w Hamburgu. W latach 1999-2002 Prof. Olaf Wolfgang Ralph Strauß był pracownikiem naukowym (C1) w Instytucie Fizjologii Klinicznej na FU Berlin. W latach 1994-1999 był Postdocem i asystentem w Instytucie Fizjologii Klinicznej, UKBF na FU Berlin.