dr Magdalena Banach-Orłowska

Tytuł naukowy:

Dr, Instytut Biochemii i Biofizyki (PAN)

Stanowisko:

Menedżerka Labu i Koordynatorka

Obszary badawcze:

Wewnątrzkomórkowe przekazywanie sygnału, regulacja ekspresji genów w komórkach rakowych

Dr Magdalena Banach-Orłowska ukończyła studia magisterskie na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora z zakresu biochemii uzyskała w Instytucie Biochemii i Biofizyki, PAN (rozprawa doktorska wyróżniona Nagrodą Premiera RP). Karierę naukową kontynuowała jako badacz i doświadczony badacz w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Kierowała dwoma grantami badawczymi, była promotorem pomocniczym doktoratu oraz opublikowała 13 artykułów, w tym 12 prac oryginalnych (Scopus preview – Banach-Orłowska, Magdalena – Author details – Scopus). Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie na wewnątrzkomórkowym przekazywaniu sygnału oraz regulacji ekspresji genów w komórkach rakowych.

dr Magdalena Pieczyńska-Kovács

Tytuł naukowy:

Doktor Nauk Biologicznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Doktor Genetyki Mikrobiologicznej, Wageningen University, Holandia

Stanowisko:

Menedżerka Labu i Koordynatorka

Uzyskała tytuł magistra nauk biomedycznych, specjalizacja genetyka człowieka na Uniwersytecie St’ George’s w Londynie. Przed rozpoczęciem doktoratu była aktywnie zaangażowana w prowadzenie badań klinicznych podczas pracy w Brighton & Sussex Medical Research Centre. Ukończyła dwa doktoraty, jeden z wyróżnieniem (summa cum laude) na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Wageningen. Swoje badania kontynuowała w ramach stażu podoktorskiego na Uniwersytecie Delft oraz w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego. Była liderem zespołu w ramach laboratorium sekwencjonowania w Instytucie Genetyki PAN, gdzie pełniła obowiązki kierownika zespołu, laboratorium i zdobytego grantu krajowego. Do tej pory kierowała czterema grantami naukowymi jako PI na poziomie krajowym (w Polsce i Holandii), była współpromotorem kilku prac magisterskich i jednego projektu doktorskiego oraz publikowała w uznanych czasopismach naukowych. Jest recenzentem grantów dla Science and Innovation Consultancy UK.

Posiada ponad dwanaście lat doświadczenia w kierowaniu ludżmi i projektami zdobytego w międzynarodowym środowisku. Posiada doświadczenie w nanotechnologii, oczyszczaniu i analizie białek, genetyce adaptacji oraz technikach biologii molekularnej i komórkowej.  Jej zainteresowania naukowe skupiają się głównie na odkrywaniu procesów związanych z interakcjami międzykomórkowymi oraz uwarunkowaniach genetycznych ułatwiających takie zdarzenia.

dr Anna Posłuszny

Tytuł naukowy:

Dr, Uniwersytet Łódzki, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Stanowisko:

Menedżerka Labu i Koordynatorka

Obszary badawcze:

Neuronal System

Jej naukowe zainteresowania skupiają się na mechanizmach funkcjonowania układu nerwowego. Pracę magisterską w dziedzinie biologii obroniła na Uniwersytecie Gdańskim. Studia doktorskie w dziedzinie neurofizjologii wykonywała na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Następnie pracowała jako postdok w Laboratorium Plastyczności i Laboratorium Neurobiologii Widzenia w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

mgr Anna Salamończyk

Tytuł naukowy:

Magister matematyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Certyfikaty: Prince2 , P3O

Stanowisko:

Menedżerka Labu i Koordynatorka

Obszary badawcze:

Zarządzanie projektami badawczymi w nauce i szkolnictwie wyższym

Magister matematyki z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym w funkcjonowaniu uczelni publicznych na wszystkich szczeblach organizacji, w tym w zarządzaniu jednostkami wszystkich szczebli.

W trakcie rozwoju zawodowego poszerzała swoją wiedzę na studiach podyplomowych (administracja publiczna, organizacja i zarządzanie dla menedżerów, zarządzanie projektami) oraz kursach. Posiada m.in. certyfikaty Prince2 oraz P3O.

Jej zainteresowania zawodowe związane są z zarządzaniem projektami w nauce i szkolnictwie wyższym.

dr Katarzyna Wybrańska

Tytuł naukowy:

Doktor chemii fizycznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Stanowisko:

Koordynatorka Zespołu IDoc i Menadżerka Labu

Stopień doktora uzyskała w 2010 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Zespół Nanotechnologii Polimerów i Biomateriałów kierowany przez prof. Marię Nowakowską).

Post-doc w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk (IChF PAN) w Warszawie w latach 2011-2017; Post-doc na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Chemii, Centrum Badań Biologiczno-Chemicznych), 2020.

Naukowiec, innowator i przedsiębiorca z tytułem doktora nauk chemicznych w zakresie chemii fizycznej, specjalizujący się w spektroskopii

i nanotechnologii. Posiada doświadczenie w rozwijaniu projektów międzynarodowych i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań. Właścicielka firmy konsultingowej prowadzącej badania na zlecenie w zakresie śladu węglowego, założycielka start-upu nanotechnologicznego opartego na własnym wynalazku (NanoAddVenture). Autorka publikacji w uznanych czasopismach naukowych oraz patentów udzielonych przez polski i europejski Urząd Patentowy. Koordynator programowy w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2017 – 2020).

Profil LinkedIn: dr Katarzyna Wybrańska.