Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski

Tytuł naukowy:

Profesor fizyki (2003), doktor habilitowany nauk fizycznych (2010) na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

Stanowisko:

Lider Grupy POB

Obszary badawcze:

Biomedical Imaging

Prof. dr hab. Maciej Wojtkowski (ur. 1975) jest fizykiem specjalizującym się w optyce stosowanej oraz fizyce medycznej i doświadczalnej. Swoją karierę naukową rozpoczął na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tam obronił pracę magisterską, a następnie pracę doktorską i habilitacyjną. Wszystkie stopnie naukowe zostały nadane przez Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej).

W latach 1998-1999 był zatrudniony jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Wiedeńskim, Austria, a w latach 2003-2005 w Massachusetts Institute of Technology w Cambridge i Tufts New England Eye Center, Boston, USA.

Od 2016 roku kieruje Zakładem Chemii Fizycznej Układów Biologicznych, a od 2019 roku Międzynarodowym Centrum Badań Translacyjnych Oka – podjednostki Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

Jest autorem ponad 240 publikacji naukowych, a także kilku patentów i zgłoszeń patentowych. Jego prace były publikowane m.in. w następujących czasopismach: „Ophthalmology”, „Proceedings of the National Academy of Sciences”, „Nature Medicine”, „Optics Express”, „Journal of Biomedical Optics” oraz „Optics Letters”.

Jako pierwszy zaprojektował spektralny optyczny koherentny tomograf wykorzystywany do nieinwazyjnych, bezkontaktowych badań oczu. Wynalazek ten znalazł szerokie zastosowanie i jest wykorzystywany w klinikach na całym świecie.

W 2012 roku został uhonorowany nagrodą FNP w dziedzinie nauk matematyczno-fizycznych i inżynierii.

dr Humberto Fernandes

Tytuł naukowy:

Doktorat w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademia Nauk, Poznań, Polska

Stanowisko:

Lider Grupy ISB

Obszary badawcze:

Mechanizmy warunkujące funkcjonowanie komórek w warunkach zdrowia i choroby na poziomie atomowym i molekularnym

Dr Humberto Fernandes ukończył studia doktoranckie w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu w Pracowni Mariusza Jaskólskiego, gdzie szkolił się w zakresie krystalografii rentgenowskiej. Następnie podjął pracę podoktorancką u Amira Khana (Trinity College Dublin, Irlandia), a potem u Stephena Curry’ego (Imperial College London, Wielka Brytania), rozszerzając i integrując krystalografię z innymi technikami strukturalnymi i biofizycznymi. Po powrocie do Polski jako pół-niezależny badacz w laboratorium Matthiasa Bochtlera (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Polska), kontynuował wykorzystanie biologii strukturalnej i rozwinął projekt oparty na sekwencjonowaniu DNA. Kierował dwoma grantami naukowymi jako kierownik grantu, był promotorem dwóch prac magisterskich i opublikował osiemnaście recenzowanych prac (zbierających łącznie ponad 700 cytowań). We wrześniu 2020 roku rozpoczął karierę jako lider grupy w ICTER. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zrozumieniu mechanizmów, które kontrolują funkcjonowanie zdrowych i chorych komórek na poziomie atomowym i molekularnym.

dr Andrzej Foik

Tytuł naukowy:

Zakład Biosyntezy Białek Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego PAN w Warszawie, University of California, Irvine, USA

Stanowisko:

Lider Grupy Obi

Obszary badawcze:

Biologia molekularna i komórkowa, genetyka, elektrofizjologia in vivo oraz in vitro

Researcher's ORCID Id: 0000-0003-1110-9223

Ma wieloletnie doświadczenie w pracy naukowej w dziedzinie biologii molekularnej i komórkowej, genetyki, elektrofizjologii in vivo oraz in vitro na poziomie sieci neuronalnej i jednej komórki, analizie danych i programowaniu. Jego ścieżka pracy naukowej rozpoczęła się w Zakładzie Biosyntezy Białek w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie obronił pracę magisterską. W tym czasie wykonywał również staż w Zakładzie Biologii Molekularnej w Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Tytuł doktora w dziedzinie neurofizjologii otrzymał w Laboratorium Neurobiologii Widzenia w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Bezpośrednio przed objęciem pozycji lidera Zespołu Biologii Oka, w latach 2015 – 2020, dr Foik prowadził pracę naukową na stanowisku postdoka w Zakładzie Anatomii i Neurobiologii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine, USA.

dr Andrea Curatolo

Tytuł naukowy:

Doktor, The University of Western Australia.

Stanowisko:

Lider Grupy IDoc

Obszary badawcze:

obrazowanie biomedyczne

Opis

Lider Zespołu IDoc jest ekspertem w dziedzinie obrazowania biomedycznego, zwłaszcza w tomografii optycznej OCT i technikach pochodnych, których celem jest zwiększenie dokładności diagnostycznej i ukierunkowanie zabiegów operacyjnych. Takie podejście ma na celu poprawę wyników zdrowotnych, głównie w okulistyce i onkologii. Dr Curatolo uzyskał tytuł doktora w dziedzinie biofotoniki na Uniwersytecie Zachodniej Australii.

Jest autorem ponad 30 publikacji w recenzowanych czasopismach międzynarodowych znajdujących się w pierwszym kwartylu (Q1), w tym trzech rozdziałów w książkach specjalistycznych. Dr Curatolo jest również zaangażowany w badania nad wdrożeniami klinicznymi i komercjalizacjętechnologii biofotonicznych. Jest autorem kilku wniosków patentowych i współpracuje z firmami z branży medycznej (MedTech).

dr Marcin Tabaka

Tytuł naukowy:

Magisterium na Uniwersytecie Jagiellońskim, Doktorat w Instytucie Chemii Fizycznej (PAN)

Stanowisko:

Lider Grupy CGG

Obszary badawcze:

Ekspresja genów, wysokoprzepustwa genomika pojedynczej komórki, reprogramowanie komórkowe, immunologia, patogeneza raka

Dr Marcin Tabaka ukończył studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2004 r. Stopień doktora uzyskał w 2009 roku w Instytucie Chemii Fizycznej, PAN, gdzie w latach 2010-2014 odbywał pierwszy staż podoktorski. W ramach drugiego stażu (2014-2019) pracował w kierowanym przez prof. Aviv Regev Klarman Cell Observatory w prestiżowym ośrodku Broad Institute of MIT and Harvard (Cambridge, Stany Zjednoczone).

Karierę kierownika zespołu badawczego rozpoczął w MCBO we wrześniu 2020. Dr. Marcin Tabaka jest współautorem 27 artykułów naukowych opublikowanych w wysoko notowanych czasopismach takich jak Nature, Cell, czy PNAS (Google Scholar). Naukowe zainteresowania dr. Tabaki obejmują różnorodne obszary badawcze, w których wykorzystywana jest technologia wysokoprzepustowej genomiki na poziomie pojedynczych komórek. Badania, w jakich dotychczas był zaangażowany dotyczyły między innymi reprogramowania komórkowego, immunologii i raka.