mgr inż. Bartłomiej Bałamut

Tytuł naukowy:

Master of Science in Biotechnology, Warsaw University of Technology, Poland

Stanowisko:

Doktorant

Obszary badawcze:

Biologia molekularna i genetyka

Opis

Doktorant, zaangażowany w projekcie Sonata Bis 9 (Andrzej Foik), jego głównym zadaniem są badania przy użyciu rejestracji elektrofizjologicznych in vitro. Zajmuje się również doświadczeniami z zakresu biologii molekularnej i genetyki.

mgr inż. Chinjusha

Tytuł naukowy:

Mgr, Instytut Bioinformatyki i Biotechnologii Stosowanej, Bangalore, Indie

Stanowisko:

Doktorant

Obszary badawcze:

Strategie analizy danych z sekwencjonowania pojedynczej komórki

Researcher's ORCID Id: 0000-0001-6789-3948

Chinjusha uzyskała tytuł inżyniera biotechnologii w 2016 r. w P A College of Engineering afiliowanym do Visvesvaraya Technological University, Mangalore, w Indiach oraz stopień magistra w 2019 r. w Institucie Bioinformatyki i Biotechnologii Stosowanej, w Bangalore, Indiach.

Po ukończeniu studiów Chinjusha brała udział w kilku projektach mających na celu m.in.: zrozumienie różnorodności neuroblastów oraz poprawę w działaniach podejmowanych w walce z malarią w Indiach, przy użyciu metod genomiki porównawczej (we współpracy z  Tata Institute for Genetics and Society).

Do najważniejszych dotychczasowych naukowych osiągnięć Chinjushy należą: artykuł naukowy opublikowany w Journal Frontiers in Genetics, Computational Genomics (doi: 10.3389/fgene.2020.565626) oraz Nagroda Dla Najlepszego Studenta Biotechnologii.

Rola Chinjushy w Zespole Genomiki Obliczeniowej polega na projektowaniu i stosowaniu strategii analiz danych genomicznych uzyskanych z pojedynczych komórek do zgłębiania mechanizmów chorób oka.

Anna Galińska

Tytuł naukowy:

Magister Biologii Eksperymentalnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa; Magister Biotechnologii Chemicznej, Politechnika Warszawska, Warszawa

Stanowisko:

Doktorantka

Obszary badawcze:

biologia molekularna i genetyka

Opis

Doktorantka, prowadzi badania w zakresie biologii molekularnej i genetyki.

mgr Luca Gessa

Tytuł naukowy:

Uniwersytet w Sassari Nauk Biologicznych, Włochy; Uniwersytet w Oslo, Norwegia

Stanowisko:

Doktorant

Obszary badawcze:

Białka uczestniczące w cyklu widzenia

Luca Gessa ukończył studia licencjackie na Uniwersytecie w Sassari w zakresie nauk biologicznych we Włoszech. Następnie ukończył studia magisterskie w zakresie nauk molekularnych na Uniwersytecie w Oslo w Norwegii, z pracą: Characterization of an evolutionary conserved human methyltransferase. Wynik uzyskany podczas pracy magisterskiej zawarty jest w manuskrypcie opublikowanym w 2021 roku (doi: 10.1093/nar/gkab088).

W marcu 2021 roku dołączył do laboratorium Zintegrowanej Biologii Strukturalnej w ICTER. Jego badania skupiają się na strukturze i funkcjach białek zaangażowanych w cykl widzenia.

mgr Oliwia Kaczkoś

Stanowisko:

Doktorant

Obszary badawcze:

psychofizyka widzenia, widzenie dwufotonowe, optometria, nauki o widzeniu

Researcher's ORCID Id: 0000-0001-9819-332X

W 2022 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Optometria na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od października 2022 r. rozpoczęła studia doktoranckie w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej, podczas których planuje skupić się badaniu zjawiska widzenia dwufotonowego. Na co dzień pracuje również jako optometrystka, gdzie zajmuje się m.in. badaniem refrakcji i parametrów widzenia obuocznego pacjentów.

mgr inż. Maciej Kostałkowski

Tytuł naukowy:

Magister Inżynierii Biomedycznej, Uniwersytet Technologiczny w Delft, Holandia

Stanowisko:

Doktorant

Obszary badawcze:

Uczenie maszynowe

Opis

Doktorant, zajmuje się prototypowaniem, tworzeniem algorytmów uczenia maszynowego oraz preparowaniem tkanek biologicznych do obrazowania.

mgr Nelam Kumar

Tytuł naukowy:

Mgr Farmacji

Stanowisko:

Doktorant

Obszary badawcze:

oczyszczanie białka, cykle guanylowe siatkówki i ich modulatory

Ukończył studia magisterskie (Farmacja) w zakresie biotechnologii w National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), w Indiach. Podczas pracy magisterskiej pracował nad interakcjami patogenów żywiciela (M.tb). Później dołączył do grupy dr R. Ravishankara w CSIR-CDRI, Indie, gdzie po raz pierwszy został wprowadzony do biologii strukturalnej. Biologia strukturalna całkowicie zmieniła jego fascynację badawczą w pasję. Teraz realizuje doktorat w ICTER. Podczas studiów doktoranckich będzie badał złożoność strukturalną guanylowych cyklaz siatkówki i ich modulatorów w celu lepszego zrozumienia chorób oczu.

mgr inż. Wiktor Kulesza

Tytuł naukowy:

Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Stanowisko:

Doktorant

Obszary badawcze:

Systemy obrazowania dna oka

Opis

Magister Inżynierii Fotoniki na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Jego praca magisterska zrealizowana w grupie IDoc dotyczyła systemu obrazowania dna oka do wspomagania ustawiania małych urządzeń w prototypie optoretinografu przedklinicznego. Aktualnie jest doktorantem w ICTER.