09.06.2022

Stanowisko post-doc (stanowisko obsadzone)

Rekrutacja nr 21/2022

Zapraszamy do składania aplikacji na stanowisko Post – doc w Zespole Optyki Fizycznej i Biofotoniki (POB) w Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Stanowisko jest częścią projektu DAINA 2 „Objętościowa rekonstrukcja obrazu z filtracją nadmiarowej informacji fazowej” nr 2020/38/L/ST2/00556.

Celem projektu jest wprowadzenie i eksperymentalna weryfikacja autorskiego opisu procesów fizycznych związanych z wpływem światła o częściowej koherencji przestrzennej na rekonstrukcję obrazu w obecności niejednorodności optycznej. Proponowane prace badawcze pozwolą na lepsze zrozumienie ograniczeń fizycznych i technicznych dla przypadku obrazowania światłem częściowo koherentnym przestrzennie w systemach z detekcją fazoczułą (interferometryczną lub holograficzną).

W ramach tego programu badań podstawowych chcielibyśmy rozwiązać jeden z najbardziej podstawowych problemów optyki, jakim jest obrazowanie mikroskopowe in-vivo w próbkach biologicznych. Celem tego projektu jest poszerzenie naszej wiedzy na temat procesu tworzenia obrazu w obecności silnie rozpraszających ośrodków.

Hipotezą wiodącą w tym projekcie jest założenie, że możliwe jest wprowadzenie przestrzennej modulacji fazy światła spójnego przestrzennie w sposób kontrolowany, tak aby uzyskać nieinwazyjną rekonstrukcję obrazowania trójwymiarowego o jakości obrazów przekrojowych porównywalnej z jakością uzyskiwaną w mikroskopii z użyciem światła niespójnego przestrzennie.

Poszukujemy osoby z co najmniej 4-letnim doświadczeniem w pracy w laboratorium optycznym (np. prawidłowe obchodzenie się z elementami optyki masowej i światłowodowej), zwłaszcza w tworzeniu i projektowaniu złożonych układów obrazowania optycznego. Wybrany kandydat będzie również tworzył i utrzymywał prototypowe oprogramowanie do sterowania urządzeniami peryferyjnymi, akwizycji i przetwarzania danych.

Zakres obowiązków

 • Budowa, zmiana aranżacji i badanie układów optycznych;
 • analiza danych pomiarowych
 • Utrzymanie oprogramowania opracowanego dla stanowisk pomiarowych i prototypowych instrumentów
 • Automatyzacja iteracyjnej obliczeniowej optyki adaptacyjnej,
 • Przygotowywanie treningowych zestawów danych i opracowywanie sieci neuronowych do obliczeniowej korekcji aberracji,
 • Łączenie i stosowanie obliczeniowej korekcji aberracji z dynamiczną modulacją światła,
 • Prezentowanie postępów na konferencjach, spotkaniach grup wewnętrznych i seminariach.
 • Analiza danych, pisanie raportów i publikacji naukowych.
 • Współpraca z naukowcami, w tym komunikacja z kolegami anglojęzycznymi.


Profil naukowca:

Uznany Naukowiec (R2): Posiadacz stopnia naukowego doktora lub równoważnego, jeszcze nie w pełni samodzielny. Doświadczony naukowiec z ponad 4-letnim doświadczeniem badawczym w przeliczeniu na pełne etaty lub posiadający stopień naukowy doktora.
Obszar badań (proszę wybrać główny obszar badań i dodatkowy obszar badań (nieobowiązkowo))

Fizyka
Optyka
Inżynieria (poddziedzina: inżynieria biomedyczna)

Rodzaj umowy: tymczasowa
Status pracy: pełny etat
Liczba godzin w tygodniu: 40

Termin składania podań: 10/07/2022 o godz. 12:00

Przewidywana data rozpoczęcia pracy: 01.08.2022 r.

Jak się zgłosić: E-mail ekrutacja@ichf.edu.pl

 • konkurs na stanowisko naukowe w ramach funduszy statutowych:
 • uwagi typu: „pod numerem referencyjnym: ICHF 21/2022 (maile bez tego numeru nie będą rozpatrywane!)” należy umieścić w [Dodatkowe uwagi] (na końcu formularza)

INFORMACJE O ZATRUDNIENIU

Zespół Optyki Fizycznej i Biofotoniki, Zakład Chemii Fizycznej Układów Biologicznych.

Osoba kontaktowa E-mail: asalamonczyk@ichf.edu.pl

Telefon (np. (+48) 987 654 1234)

Liczba dostępnych stanowisk: 2

WYMAGANIA

Wymagany poziom wykształcenia

Główna dziedzina badań: Fizyka (poddziedzina badawcza: optyka). Inżynieria (poddziedzina badawcza: inżynieria biomedyczna)
Poziom: Stopień naukowy doktora w dziedzinie fizyki/inżynierii (optyka, automatyka, informatyka, elektronika) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rozpoczęciem pracy w projekcie
Umiejętności/kwalifikacje

Poszukujemy pierwszej osoby (współinwestora), która będzie odpowiedzialna za większość prac teoretycznych, symulacje komputerowe, programowanie akwizycji danych i końcowe przetwarzanie danych. Osoba ta będzie również brała czynny udział w przeprowadzaniu eksperymentów, pisaniu publikacji, patentów itp. Współinwestor ma za zadanie „wygenerować” 40% wszystkich wyników potrzebnych do rozwiązania wszystkich trzech zadań naukowych.

Rozwój dynamicznej teorii koherencji przestrzennej, optymalizacja masek fazowych, tworzenie algorytmów, pisanie oprogramowania do akwizycji i przetwarzania danych, budowa wstępnego układu optycznego do eksperymentalnej weryfikacji modelu.

Poszukujemy drugiego współbadacza, który będzie odpowiedzialny za większość eksperymentalnych działań optycznych, budowę przyrządów eksperymentalnych i przeprowadzanie wszystkich wymaganych optymalizacji. Będzie on/ona kierował/a prowadzeniem eksperymentów, a także pisaniem publikacji, patentów itp. Zadania: Budowa optycznych zestawów STOC-FD-FF-OCT, projektowanie i budowa systemów wykorzystujących alternatywne modulatory przestrzenne światła (światłowody wielomodowe), rozwój instrumentów szybkiego obrazowania wykorzystujących przestrzenne modulatory fazy, rozwój multimodalnego oprzyrządowania wykorzystującego STOC i standardowy mikroskop, przeprowadzanie eksperymentów i analiza danych, przygotowanie fantomów.

Wymagania szczegółowe

 • Zaawansowane umiejętności programowania komputerowego (Python, Matlab, C++),
 • Wcześniejsze doświadczenie w implementacji i stosowaniu algorytmów głębokiego uczenia z wykorzystaniem TensorFlow, Keras API lub innej równoważnej biblioteki.
 • Kreatywność i entuzjazm mierzone jakością i liczbą projektów, dorobkiem naukowym, stażami
 • autorstwo w recenzowanych publikacjach i patentach, w których Kandydat uczestniczył i miał swój wkład.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i krytycznego rozwiązywania problemów
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i zarządzania czasem
 • Doświadczenie eksperymentalne w zakresie fizyki optycznej
 • Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Elastyczność i umiejętność pracy w multidyscyplinarnym i wielokulturowym zespole badawczym
 • Bezpośrednie doświadczenie w zakresie obrazowania optycznego będzie dodatkowym atutem
 • doświadczenie w dostosowywaniu do potrzeb klienta i komercjalizacji systemów optycznych
 • doświadczenie w zastosowaniach medycznych urządzeń opartych na rozwiązaniach optycznych

Wymagane języki

Angielski
Poziom: Dobry

Wymagane doświadczenie badawcze

Dziedzina badań: Inżynieria (poddziedzina: inżynieria biomedyczna)
Lata doświadczenia badawczego: 5-7

DODATKOWE INFORMACJE

Korzyści

 • pełny kontrakt (wspierany przez NCN DAINA 2 „Objętościowa rekonstrukcja obrazu z filtracją nadmiarowej informacji fazowej” grant nr 2020/38/L/ST2/00556 z możliwością przedłużenia w zależności od regulaminu projektu i funduszy);
 • konkurencyjne wynagrodzenie (do 11 000 zł/miesiąc brutto, w zależności od doświadczenia);
 • możliwość pracy w interdyscyplinarnym dziale badawczym z silnym wsparciem ze strony grup chemii i fizyki w ramach Instytutu;
 • współpraca z partnerami przemysłowymi i naukowymi.

Korzyści związane z rozwojem kariery

Wybrany kandydat będzie częścią wysoce doświadczonego, multidyscyplinarnego zespołu. Będzie miał możliwość poszerzania swojej wiedzy i konfrontowania się z nowymi zadaniami, których efektem będą nowe rozwiązania techniczne i zastosowania. Zobacz też: http://pob-lab.com;
Instytut zapewnia możliwość udziału w programie ERASMUS +.

Kryteria kwalifikacyjne

Doktorat w dziedzinie fizyki/inżynierii, specjalność optyka

Proces selekcji

Kompletne zgłoszenie powinno zawierać następujące dokumenty:

 • Curriculum vitae;
 • List motywacyjny;
 • Skan lub kserokopia dyplomu doktorskiego kandydata;
 • Opis osiągnięć ze szczególnym uwzględnieniem projektów, zadań, którymi się zajmował, publikacji (jeśli dotyczy) itp. związanych z wymaganymi kwalifikacjami merytorycznymi.

Termin składania podań upływa 10 lipca 2022 r. o godz. 12:00.

Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający główne kryteria kwalifikacyjne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniach 11-17 maja 2022 r. w IChF PAN lub online.

Stanowisko zostanie obsadzone zgodnie z polityką zatrudnienia Instytutu Chemii Fizycznej PAN; Kandydaci mogą zapoznać się z polityką zatrudnienia w IChF PAN na stronie: https://ichf.edu.pl/files/csr/ipc-procedures.pdfThe Instytut jest również zaangażowany w działania na rzecz równości w zatrudnieniu (m.in. Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych) i z zadowoleniem przyjmuje zgłoszenia wszystkich wykwalifikowanych kandydatów spełniających wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

 • Wybrany zostanie jeden kandydat.
 • Wyniki konkursu są podawane do wiadomości publicznej.
 • Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone nie później niż 31 lipca 2022 r.
 • W przypadku niepodpisania umowy przez najlepszego kandydata, z powodu rezygnacji, zastrzegamy sobie prawo do wyboru kolejnego kandydata z listy rankingowej.
 • Kandydatom, którzy zostali negatywnie zaopiniowani przez Komisję Konkursową lub kandydatom niezakwalifikowanym do zatrudnienia przysługuje prawo odwołania się od wyników oceny. Odwołanie wnosi się do Dyrektora Instytutu w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownej informacji. Decyzja Dyrektora Instytutu jest ostateczna.
 • Przewidywany termin rozpoczęcia pracy in-situ to 1 sierpnia 2022 r.
 • Zgłoszenia drogą mailową: rekrutacja@ichf.edu.pl, WAŻNE: tytuł maila „Rekrutacja nr 21/2022”.

Uwagi dodatkowe

Składając aplikację wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, NIP: 5250008755 („Instytut”). Instytut będzie przetwarzał Państwa dane w celu prowadzenia działalności naukowej i badawczej, świadczenia usług i kontaktu z Instytutem, na podstawie umowy (w związku z realizacją umowy lub w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR), prawnie uzasadnionego interesu Instytutu (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR) – w zależności od okoliczności.

Mają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawienia); usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Instytutu.

https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/RODO_klauzula_informacyjna.pdf