30.06.2022

Młodszy badacz postdoktorancki w dziedzinie biologii strukturalnej (stanowisko obsadzone)

OPIS OFERTY:

The International Centre for Translational Eye Research (ICTER) jest interdyscyplinarnym centrum badań nad oczami związanymi z technikami obrazowania i biochemicznymi w celu wspierania postępu w zrozumieniu etiologii i leczeniu ludzkich chorób ślepoty. Więcej informacji na temat priorytetów badawczych i aktualnej wiedzy naszego Centrum można znaleźć na stronie http://www.icter.pl.

Instytut poszukuje kandydatów z tytułem doktora i doświadczeniem w biochemii, biologii molekularnej lub biologii strukturalnej. Kandydaci powinni być zainteresowani biologią strukturalną.

Młodszy Habilitant będzie miał bezpośredni wpływ na rozwój laboratorium i jego sukces w publikowaniu w czasopismach o wysokim impact factor. Osoba ta będzie również odpowiedzialna za prowadzenie dynamicznych badań w celu stworzenia konkurencyjnej grupy badawczej. Stanowisko będzie przypisane do grupy zintegrowanej biologii strukturalnej prowadzonej przez dr Humberto Fernandes, skupionej na wyjaśnianiu mechanizmów widzenia na poziomie atomowym i molekularnym, z ostatecznym celem pomocy w opracowaniu terapeutyków do leczenia zaburzeń wzroku, pomocy w zapobieganiu lub przynajmniej opóźnianiu wystąpienia chorób oczu.

Do kluczowych obowiązków należeć będzie:

 • Planowanie i przeprowadzanie eksperymentów oraz analizowanie ich wyników
 • Proaktywne podejście do osiągania celów
 • Prowadzenie zadań badawczych obejmujących: klonowanie molekularne, produkcję białek, oczyszczanie i charakteryzację
 • Tworzenie protokołów i dokumentacji badawczo-rozwojowej.
 • Wnioskowanie i prowadzenie niezależnych projektów.
 • Pomaganie innym członkom grupy
 • Aktywny udział w spotkaniach grupy, seminariach instytutowych i konferencjach
 • Opieka nad studentami i koordynacja pracy doktorantów.
 • Pisanie publikacji i raportów oraz pomoc w edycji tekstu naukowego i grafiki do publikacji
 • Obsługa bibliograficznych baz danych.

Oferujemy:

 1. Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Możliwość pracy w innowacyjnym środowisku naukowym
 3. Międzynarodowa współpraca z doświadczonymi naukowcami
 4. Konkurencyjne wynagrodzenie (11 000 PLN / ~2400 EUR brutto/miesiąc, co stanowi około 7 700 PLN netto brutto/miesiąc)
  Kryteria kwalifikowalności.
  Międzynarodowe Centrum Translacyjnych Badań nad Okiem (Instytut Chemii Fizycznej PAN) dba o równość zatrudnienia (m.in. Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych) i przyjmuje zgłoszenia od wszystkich wykwalifikowanych kandydatów spełniających wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Proces selekcji:

Prosimy o złożenie wymaganych dokumentów na adres icter_jobs@ichf.edu.pl do 27 lipca 2022 roku. W temacie aplikacji prosimy podać: MCBO 62/2022. Zgłoszenie powinno zawierać CV (w tym wykaz projektów/publikacji), list motywacyjny, kserokopię dyplomu doktorskiego (jeśli został już wydany) oraz nazwiska i adresy dwóch referencji.

Zakwalifikowani kandydaci spełniający kryteria wyboru i kwalifikacje zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (która najprawdopodobniej odbędzie się w formie online w dniach 03-05.08.2022). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do połowy sierpnia 2022 roku. Konkurs może zostać przedłużony do czasu znalezienia odpowiedniego kandydata spełniającego wszystkie wymagania.

Więcej szczegółów na temat stanowiska można znaleźć na (stronie internetowej/adresie strony): www.icter.pl lub skontaktować się z Humberto Fernandesem (hfernandes@ichf.edu.pl)

Dodatkowe uwagi
Administratorem Państwa danych osobowych jest International Centre for Translational Eye Research z siedzibą w Warszawie, NIP: 1080023333 („ICTER”). ICTER będzie przetwarzać Twoje dane w celu prowadzenia działalności naukowo-badawczej, świadczenia usług i kontaktu z ICTER, na podstawie umowy (w związku z realizacją umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR), prawnie uzasadnionego interesu ICTER (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR) – w zależności od okoliczności.

Mają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii; ich sprostowania (poprawienia); usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Instytutu.

Polityka prywatności:

Privacy Policy – ICTER.

Wymagania dotyczące oferty:

WYMAGANY POZIOM EDUKACJI

Nauki biologiczne: Doktorat lub równoważny

WYMAGANE JĘZYKI

Angielski: Doskonały

Umiejętności/kwalifikacje:

 • Posiada tytuł doktora (lub obroni przed datą rozpoczęcia zatrudnienia) w dziedzinie nauk biologicznych lub pokrewnych (uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2018 r.).
 • Ma solidną wiedzę i udokumentowane praktyczne doświadczenie laboratoryjne w co najmniej dwóch z następujących dziedzin: klonowanie molekularne, produkcja i oczyszczanie białek; charakterystyka biofizyczna lub biologia strukturalna; linie komórkowe ssaków lub cryo-EM. Doświadczenie w dokowaniu molekularnym i/lub dynamice molekularnej będzie dodatkowym atutem.
 • Wysoka motywacja, umiejętności analityczne i niezależne myślenie.
 • Umiejętność pracy w zespole, zarządzanie projektami, dobra organizacja pracy.
 • Bardzo dobre umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej w języku angielskim
 • Proaktywne podejście do realizacji zadań i celów, dobre umiejętności interpersonalne, nastawienie na współpracę
 • Silna motywacja do prowadzenia podstawowych badań naukowych
 • Dobre umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów
 • Posiada umiejętność jasnego przekazywania (w języku angielskim) złożonych informacji w formie ustnej i pisemnej
 • Posiada dobre umiejętności prezentacji (najlepiej, jeśli prezentował podczas co najmniej jednej konferencji międzynarodowej)
 • Opublikował co najmniej jedną publikację jako pierwszy autor w międzynarodowym czasopiśmie recenzowanym.

Wymagania szczegółowe

Kluczowe kryteria oceny:

 • Kreatywność mierzona jakością i liczbą publikacji naukowych, w których kandydat jest pierwszym autorem, autorem korespondującym lub autorem znaczącym oraz zgłoszeń patentowych/patentów i/lub wdrożeń;
 • Mobilność w karierze naukowej (staże badawcze, zmiana profilu naukowego, staże i praca w przemyśle);
 • Kreatywność mierzona jakością i liczbą prowadzonych projektów badawczych oraz publikacji powstałych w wyniku realizacji tych projektów (jeśli dotyczy);
 • Przedstawione opinie za pomocą listów referencyjnych.

Link do Euraxess: Junior Postdoctoral Researcher in Structural Biology | EURAXESS (europa.eu)

Additional comments

The controller of your personal data is the International Centre for Translational Eye Research with its registered office in Warsaw, NIP: 1080023333 (the „ICTER”). ICTER will process your data for the purpose of carrying out scientific and research activities, providing services and contact with ICTER, on the basis of a contract (in connection with the performance of the contract or in order to take action on your request before the contract is concluded – Article 6, paragraph 1, letter b) of GDPR), the legitimate interest of ICTER (Article 6, paragraph 1, letter f) of the GDPR) and legal provisions (Article 6, paragraph 1, letter c) of the GDPR) – depending on the circumstances.

You have the right to: request access to your data, receive a copy of it; rectify (correct) it; delete it; limit its processing; transfer it; lodge a complaint to the supervisory body; withdraw your consent for processing at any time (withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing carried out prior to its withdrawal) or to lodge an objection to data processing. More information is available on the Institute’s website.

Privacy Policy – ICTER.

Offer Requirements

 • REQUIRED EDUCATION LEVELBiological sciences: PhD or equivalent
 • REQUIRED LANGUAGESENGLISH: Excellent

Skills/Qualifications

 1. Holds a PhD (or will defend before the start date of employment) in biological sciences or related fields (obtained not earlier than 1st of January 2018).
 2. Has solid knowledge and documented laboratory hands-on experience in at least two of the following: molecular cloning, protein production and purification; biophysical characterization or structural biology; mammalian cell lines or cryo-EM. Expertise in molecular docking and/or molecular dynamics will be a plus
 3. High motivation, analytical skills, and independent thinking.
 4. Ability to work in a team, managing projects, and good organization of work.
 5. Very good written and oral communication skills in English
 6. A proactive approach to achieving tasks and objectives, good interpersonal skills, collaborative attitude
 7. A strong motivation for basic scientific research
 8. Good skills to plan and execute experiments
 9. Has the ability to communicate (in English) complex information clearly, orally, and in writing
 10. Has good presentation skills (ideally having presented during at least one international conference)
 11. Has published at least one publication as the first author in an international peer-reviewed journal

Specific Requirements

Key evaluation criteria

 • Creativity measured by the quality and number of scientific publications in which the candidate is the first author, corresponding author or a significant author and patent applications/patents and/or implementation;
 • Mobility in his/her scientific career (research internships, change in the scientific profile, internships and work in industry);
 • Creativity measured by the quality and number of research projects led and publications arising as a result of the implementation of these projects (if applicable);
 • Presented opinions via reference letters.

Euraxess link: Junior Postdoctoral Researcher in Structural Biology | EURAXESS (europa.eu)