03.08.2022

Dwa stanowiska post-doc w Zespole Optyki Fizycznej i Biofotoniki (stanowiska obsadzone)

 • Organizacja/firma Instytut Chemii Fizycznej, Polska Akademia Nauk
 • OBSZAR BADAŃ Inżynieria, Fizyka – Optyka
 • PROFIL BADAWCZY Uznany Naukowiec (R2)
 • TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 31/08/2022 12:00 – Europa/Bruksela
 • MIEJSCE Polska ’ Warszawa
 • TYP UMOWY Umowa na czas określony
 • STATUS PRACY Pełny etat
 • LICZBA GODZIN W TYGODNIU 40
 • DATA ROZPOCZĘCIA OFERTY 15/09/2022
 • NUMER REFERENCYJNY rekrutacja nr 21 /2022
 • Link EURAXESS: Recruitment no. 21/2022 – Post – doc position | EURAXESS (europa.eu)

OPIS OFERTY

Zapraszamy kandydatów na stanowisko Post – doc w Zespole Optyki Fizycznej i Biofotoniki (POB) w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, Warszawa. Stanowisko jest częścią projektu DAINA 2 „Objętościowa rekonstrukcja obrazu z filtracją nadmiarowej informacji fazowej” nr 2020/38/L/ST2/00556

Celem projektu jest wprowadzenie i eksperymentalna weryfikacja autorskiego opisu procesów fizycznych związanych z wpływem światła o częściowej koherencji przestrzennej na rekonstrukcję obrazu w obecności niejednorodności optycznej. Proponowane prace badawcze pozwolą lepiej zrozumieć ograniczenia fizyczne i techniczne dla przypadku obrazowania światłem o częściowej koherencji przestrzennej w systemach z detekcją fazoczułą (interferometryczną lub holograficzną).

W tym programie badań podstawowych chcielibyśmy rozwiązać jeden z najbardziej podstawowych problemów optyki, jakim jest obrazowanie mikroskopowe in-vivo w próbkach biologicznych. Celem projektu jest poszerzenie naszej wiedzy na temat procesu powstawania obrazu w obecności ośrodków silnie rozpraszających.

Hipotezą wiodącą w tym projekcie jest założenie, że możliwe jest wprowadzenie przestrzennej modulacji fazy światła spójnego przestrzennie w sposób kontrolowany tak, aby uzyskać nieinwazyjną rekonstrukcję obrazowania trójwymiarowego o jakości obrazów przekrojowych porównywalnej z jakością uzyskiwaną w mikroskopii ze światłem przestrzennie niespójnym.

Poszukujemy osoby z co najmniej 4-letnim doświadczeniem w pracy w środowisku laboratoryjnym w laboratorium optycznym (np. właściwa obsługa elementów optycznych typu bulk i fiber), w szczególności w tworzeniu i projektowaniu złożonych układów obrazowania optycznego. Wybrany kandydat będzie również tworzył i utrzymywał prototypowe oprogramowanie do sterowania urządzeniami peryferyjnymi, akwizycji i przetwarzania danych.

Obowiązki

 • Budowa, rearanżacja i badanie układów optycznych;
 • Analiza danych pomiarowych
 • Utrzymywanie oprogramowania opracowanego dla stanowisk pomiarowych i prototypowych instrumentów
 • Automatyzacja iteracyjnej obliczeniowej optyki adaptacyjnej,
 • Przygotowanie zestawów danych treningowych i rozwój sieci neuronowych dla obliczeniowej korekcji aberracji,
 • Połączenie i zastosowanie obliczeniowej korekcji aberracji z dynamiczną modulacją światła,
 • Prezentowanie postępów na konferencjach, spotkaniach grup wewnętrznych i seminariach.
 • Analiza danych, pisanie raportów i publikacji naukowych
 • Współpraca z naukowcami, w tym komunikacja z anglojęzycznymi współpracownikami

Korzyści

 • pełna umowa (wspierana przez NCN DAINA 2 „Objętościowa rekonstrukcja obrazu z filtracją nadmiarowej informacji fazowej” grant nr 2020/38/L/ST2/00556 z opcją przedłużenia w zależności od regulaminu projektu i funduszy);
 • konkurencyjne wynagrodzenie (do 11 000 zł/miesiąc brutto, w zależności od doświadczenia);
 • możliwość pracy w interdyscyplinarnym dziale badawczym z silnym wsparciem grup chemii i fizyki w ramach Instytutu;
 • współpraca z partnerami przemysłowymi i badawczymi.

Korzyści związane z rozwojem kariery

 • Wybrany kandydat będzie częścią bardzo doświadczonego, multidyscyplinarnego zespołu. Będzie miał możliwość poszerzania swojej wiedzy i konfrontowania się z nowymi zadaniami, których efektem będą nowe rozwiązania techniczne i zastosowania. Zobacz też: http://pob-lab.com;
 • Instytut zapewnia możliwość udziału w programie ERASMUS +.

Kryteria kwalifikujące: Doktorat z fizyki/inżynierii, specjalność: optyka

Proces selekcji

Kompletna aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:

 • Curriculum vitae;
 • List motywacyjny;
 • Skan lub kserokopia dyplomu doktorskiego kandydata;
 • Opis osiągnięć z naciskiem na projekty, zadania, którymi się zajmował, publikacje (jeśli dotyczy) itp. związane z wymaganymi kwalifikacjami merytorycznymi;
 • Termin składania wniosków upływa w dniu 31 sierpnia 2022 r. o godz. 12:00
 • Niepełne aplikacje nie będą rozpatrywane.
 • Zakwalifikowani kandydaci spełniający główne kryteria kwalifikacyjne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniach 5 – 7 września 2022 r. w IChF PAN lub online.

Stanowisko zostanie przyznane zgodnie z polityką zatrudnienia Instytutu Chemii Fizycznej PAN; Kandydaci mogą zapoznać się z polityką zatrudnienia w IChF PAN na stronie: https://ichf.edu.pl/files/csr/ipc-procedures.pdfThe Instytut jest również zaangażowany w równość zatrudnienia (esp. European Charter for Researchers i Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) i przyjmuje zgłoszenia od wszystkich wykwalifikowanych kandydatów spełniających wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

 • Wybrany zostanie jeden kandydat.
 • Wyniki konkursu są podawane do publicznej wiadomości.
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi nie później niż 15 września 2022 r..
 • W przypadku niepodpisania umowy przez kandydata, który uzyskał najwyższą ocenę, z powodu rezygnacji, zastrzegamy sobie prawo do wyboru kolejnego kandydata z listy rankingowej.
 • Kandydatom, którym Komisja Konkursowa wydała negatywną opinię lub kandydatom, którzy nie zostali zakwalifikowani do zatrudnienia, przysługuje prawo do odwołania się od wyników oceny. Odwołanie składa się do Dyrektora Instytutu w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownej informacji. Decyzja Dyrektora Instytutu jest ostateczna.
 • Przewidywany termin rozpoczęcia pracy na miejscu – 15 września 2022 r.
 • Zgłoszenia drogą elektroniczną: rekrutacja@ichf.edu.pl; WAŻNE: tytuł maila „Rekrutacja nr 21/2022”.

Dodatkowe uwagi

Wysyłając aplikację wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, NIP: 5250008755 („Instytut”). Instytut będzie przetwarzał Państwa dane w celu prowadzenia działalności naukowo-badawczej, świadczenia usług i kontaktu z Instytutem, na podstawie umowy (w związku z realizacją umowy lub w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) GDPR), prawnie uzasadnionego interesu Instytutu (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR) oraz przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR) – w zależności od okoliczności.

Mają Państwo prawo do: żądania dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii; ich sprostowania (poprawienia); ich usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; ich przenoszenia; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem) lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Instytutu.

https://ichf.edu.pl/theme/ichf/pliki/RODO_klauzula_informacyjna.pdf

Wymagane doświadczenia badawcze

 • Dziedzina badań naukowych Inżynieria
 • LATA DOŚWIADCZENIA BADAWCZEGO 4 – 10
 • Wymagania dotyczące oferty
 • WYMAGANY POZIOM WYKSZTAŁCENIA Fizyka: Doktorat lub równoważny; Inżynieria: Doktorat lub równoważny
 • WYMAGANE JĘZYKI Język angielski: dobry

Umiejętności/kwalifikacje

Poszukujemy 1. osoby (współinwestora), która będzie odpowiedzialna za większość prac teoretycznych, symulacje komputerowe, programowanie akwizycji danych i końcowe przetwarzanie danych. Będzie również aktywnie uczestniczyć w prowadzeniu eksperymentów, pisaniu publikacji, patentów itp. Coinvestigator ma „wygenerować” 40% wszystkich wyników wymaganych do rozwiązania wszystkich trzech zadań naukowych.

Rozwój teorii dynamicznej koherencji przestrzennej, optymalizacja masek fazowych, tworzenie algorytmów, pisanie oprogramowania do akwizycji i przetwarzania danych, budowa wstępnego układu optycznego do eksperymentalnej weryfikacji modelu.

Poszukujemy drugiego współinżyniera, który będzie odpowiedzialny za większość eksperymentalnych działań optycznych, budowę instrumentów eksperymentalnych i wykonanie wszystkich wymaganych optymalizacji. Ona/on będzie prowadzić w prowadzeniu eksperymentów, jak również pisać publikacje, patenty itp. Zadania: Budowa układów optycznych STOC-FD-FF-OCT, projektowanie i budowa układów wykorzystujących alternatywne przestrzenne modulatory światła (światłowody wielomodowe), opracowanie instrumentów do szybkiego obrazowania z wykorzystaniem przestrzennych modulatorów fazy, opracowanie instrumentarium multimodalnego z wykorzystaniem STOC i standardowego mikroskopu, prowadzenie eksperymentów i wykonywanie analizy danych, przygotowanie fantomów.

Wymagania szczegółowe

 • Stopień naukowy doktora nauk fizycznych/inżynieryjnych (optyka, automatyka, informatyka, elektronika) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rozpoczęciem pracy w projekcie.
 • Zaawansowane umiejętności programowania komputerowego (Python, Matlab, C++),
 • Wcześniejsze doświadczenie w implementacji i wykorzystaniu algorytmów głębokiego uczenia z wykorzystaniem TensorFlow, Keras API lub innej równoważnej biblioteki
 • Kreatywność i entuzjazm mierzone jakością i liczbą projektów, dorobkiem naukowym, stażami
 • autorstwo w recenzowanych publikacjach i patentach, w których Kandydat uczestniczył i wnosił wkład.
 • Umiejętności analitycznego myślenia i krytycznego rozwiązywania problemów
 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i zarządzania czasem
 • Doświadczenie eksperymentalne w zakresie fizyki optycznej
 • Płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Elastyczność i zdolność do pracy w multidyscyplinarnym i wielokulturowym zespole badawczym
 • Bezpośrednie doświadczenie w obrazowaniu optycznym jest atutem
 • Doświadczenie w dostosowywaniu i komercjalizacji układów optycznych
 • Doświadczenie w medycznym zastosowaniu urządzeń opartych na rozwiązaniach optycznych