OPUS 21 / NCN

Projekt ” Analiza porównawcza systemów hodowli tkanek ludzkich, które naśladują mikrośrodowisko guza” otrzymał dofinansowanie w ramach programu OPUS 21. 
Przyznane dofinansowanie w kwocie 954 650 PLN pochodzi ze środków Narodowego Centrum Nauki. 
W ramach tego wspólnego, interdyscyplinarnego projektu naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, ICTER przy IChF i z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (lider konsorcjum) dokładnie scharakteryzują i porównają skład komórkowy i genetyczny różnych modeli nowotworów między sobą oraz z guzem pierwotnym. Czas trwania projektu (4 lata) pozwoli na retrospektywne porównanie odpowiedzi na chemioterapię w modelach z klinicznymi wynikami pacjentów oraz na ocenę rzeczywistej wartości predykcyjnej modeli dla potrzeb klinicznych.